Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2022. 09:29

Usluge protivpožarnog obezbjeđanje gasnog sistema Kantona Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 03.03.2022.

Broj: 0402-03-606/22

Sarajevo,03.03.2022

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) i člana 47. Statuta KJKP Sarajevogas d.o.o., Sarajevo, Direktor Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Na javni poziv za dostavljanje ponuda broj: PRZJN-05-05/22, za javnu nabavku usluga protivpožarnog obezbjeđanje gasnog sistema Kantona Sarajevo, koji je javno oglašen na veb stranici ugovornog organa, za potrebe KJKP Sarajevogas d.o.o., prijavio se ponuđač: KUCZ - Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo iz Sarajeva

 

II

Nakon razmatranja ponude koja ispunjava sve uslove iz javnog poziva za dostavljanje ponuda, a na osnovu kriterija najniže cijene je ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač KUCZ-Sektor za zaštitu od požara i vatrogastvo, Fehima efendije Curčića 1,71000 Sarajevo, BiH, jer je isti ponudio najnižu cijenu za izvršenje usluge iz člana 1 ove odluke.

 

III

Ponuda ponuđača iz tačke II ove odluke je u Zapisniku sa pregleda i ocjenjivanja ponuda kao sastavnom dijelu ove odluke ocijenjena kao najpovoljnija, jer je prema javno oglašenom kriteriju ponudio najnižu cijenu, pa će mu biti ponuđeno potpisivanje Ugovora o nabavci usluga protivpožarnog obezbjeđenja gasnog sistema Kantona Sarajevo, u vrijednosti od 46.800,00 KM bez PDV-a.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

V

Shodno odredbama člana 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, ova Odluka će biti objavljena na \veb stranici Preduzeća - www.sarajevogas.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Shodno odredbama čl. 101. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) protiv ove odluke svaki od ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu.

Žalba se u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka podnosi KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: