Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 11:03

Eurodizel 5 BAS EN 590-1000 litara

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH

Broj: 015-180/5-9/22-7
Brčko, 28.02.2022. godine


Na osnovu člana 64 stav (1) tačka b), člana 70 stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14) i Zapisnika o ocjeni ponuda, broj: 015-180/5-9/22-6 od 28.02.2022. godine, u postupku javne nabavke roba (1000 litara pogonskog goriva Eurodizel 5 BAS EN 590) za službena vozila Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, donosi


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Član 1.

Prihvata se Preporuka Službe pravnih i opštih poslova, data u Zapisniku o ocjeni ponuda i preporuci za dodjelu ugovora, broj: 015-180/5-9/22-6 od 28.02.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku roba (1000 litara pogonskog goriva Eurodizel 5 BAS EN 590) za službena vozila Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, dodjeljuje se ponuđaču „Brčko Gas" d.o.o., Brčko distrikt BiH, za ponuđenu cijenu od 2.051,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču d.o.o. „Brčko Gas" d.o.o., Brčko distrikt BiH.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba pravnih i opštih poslova.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 015-180/5-9/22 od 17.02.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.150,00 KM.

Istraživanje tržišta je izvršeno uvidom u cijene potencijalnih ponuđača dostupne na internetu putem internet stranica za oglašavanje prodaje robe (pik.ba) i zvaničnih internet stranica potencijalnih ponuđača. Nakon ispitivanja tržišta, pismeni zahtj ev upućen je sljedećem ponuđačima:

1. „Cerol" d.o.o., Brčko distrikt BiH;

2. „Brčko Gas" d.o.o., Brčko distrikt BiH;

3. „Hifa Oil" d.o.o., Brčko distrikt BiH;

4. „Karamujić" d.o.o., Brčko distrikt BiH;

5. „MB Radić" d.o.o., Brčko distrikt BiH;

Služba pravnih i opštih poslova dostavila je dana 28.02.2022. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda, broj: 015-180/5-9/22-6 od 28.02.2022. godine u kojem daje preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke roba (1000 litara pogonskog goriva Eurodizel 5 BAS EN 590) za službena vozila Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Služba pravnih i opštih poslova blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

• da je ukupan broj pristiglih ponuda četiri;

• da je blagovremeno zaprimljeno četiri ponude;

• da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda i preporukom za dodjelu ugovora, broj: 015-180/5-9/22-6 od 28.02.2022. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:

1. Služba pravnih i opštih poslova

2. Služba ekonomsko - finansijskih poslova

3. Interni kontrolor

4. Internet stranica FZO

5. a/a


V. D. DIREKTORA
Ankica Franjić, dipl. ekonomista, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: