Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2022. 12:11

Vanredni servis poslovnog automobila Škoda

Izvor: Akta.ba, 25.02.2022.

Broj: 03/9-11-8-2039-4/22 Dž.K.

Sarajevo, 25.02.2022

 

Na osnovu člana 22. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 4/00, 18/02, 30/08 i 1/12 i 15/13), člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1) i (3) i člana 90. Zakona ojavnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: UO/06-1-2-S.K-13709/17 od 11.04.2017. godine, Procedure ojavnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 01-33-5-18742/20 od 21.12.2020. godine, Odluka o dopuni i izmjeni Procedure ojavnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj: 01-33-5-18742-1/20 od 12.01.2021. godine i 01-33-5-18742-2/20 od 14.01.2021. godine, Odluke o pokretanju broj: 03/09-11-8-2039-2/22 Dž.K. od 18.02.2022. godine, VD Direktorica Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Za nabavku „Vanrednog servisa poslovnog automobila Škoda", prema specifikaciji iz Poziva za dostavljanje ponuda broj: 03/9-11-8-2039-3/21 od 18.02.2022. godine, odabranaje najpovoljnija ponuda ponuđača TRIAB d.0.0. broj: 025/22 u iznosu od 2.153,59 KM (bez PDV-a), odnosno 2.519,70 KM (sa PDV-om).

 

Član 2.

 

VD Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će sa izabranim ponuđačem iz člana 1. ove Odluke po pravosnažnosti iste i po ispunjenju ostalih preduslova, zaključiti Ugovor za nabavku „Vanrednog servisa poslovnog automobila Skoda".

 

Član 3.

 

Plaćanje dobavljaču će se izvršiti nakon ispostavljene fakture u roku do 60 dana od dana dospijeća ispravne fakture.

 

Član 4.

 

Shodno članu 70. stav 6. ZJN, ova odluka će se objaviti na web-stranici Ugovornog organa www.kzzosa.ba. istovremeno sa upućivanjem ponuđaču.

 

Član 5.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio dokumentacije o provedenom postupku.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma pokrenut je Odlukom o pokretanju broj: 03/9-11-8-2039-2/22 Dž.K. od 18.02.2022. godine.

 

Poziv za dostavljanje ponude je dana 18.02.2022. godine u skladu sa Zahtjevom za pokretanje postupka javne nabavke broj: 03/08-11-8-2039/22 od 08.02.2022. godine, upućen putem službenog e-maila ponuđaču TRIAB d.o.o..

 

Do isteka roka za dostavljanje ponuda definisanog Pozivom za dostavljanje ponuda za predmetnu nabavku, putem e-maila dana 22.02.2022. godine zaprimljena je ponuda ponuđača:

 

- TRIAB d.o.o. broj: 025/22 u iznosu od 2.153,59 KM (bez PDV-a), odnosno 2.519,70 KM (sa PDV-

 

Pregledom dostavljene ponude konstatovano je da ponuda ponuđača ispunjava sve formalno-pravne i tehničke zahtjeve iskazane u Pozivu za dostavljanje ponuda za nabavku "Vanrednog servisa poslovnog automobila Škoda".

 

Na osnovu svega iznad navedenog, uvidom u priloženu dokumentaciju, te suštinskom provjerom sadržaja i validnosti istih, ponuda ponuđača TRIAB d.o.o. broj: 025/22 u iznosu od 2.153,59 KM (bez PDV-a), odnosno 2.519,70 KM (sa PDV-om) u skladu sa kriterijem za dodijelu ugovora (najniža cijena) ocijenjena je kao najpovoljnija ponuda za Ugovorni organ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: