Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2022. 11:21

Građevinski i instalaterski radovi na izgradnji Sportskog centra Ilijaš-Gradski stadion

Izvor: Akta.ba, 28.02.2022.

Broj: 04/4-11-116/22 

Datum: 28.02.2022.godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama {„SI. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 57. Statuta općine llijaš, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09 i 46/18), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-11-116/22 od 24.02.2022.      godine, u postupku javne nabavke građevinskih i instalaterskih radova na izgradnji Sportskog centra Ilijaš-Gradski stadion, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 04/4-11-116/22 od 24.02.2022.godine, i ugovor za javnu nabavku građevinskih i instalaterskih radova na izgradnji Sportskog centra Ilijaš-Gradski stadion, dodjeljuje se ponuđaču:

“Fazum-gradnja”d.o.o. llijaš, sa sjedištem: Lješevo 642-a, 71 387 Podlugovi, ID br.;4200347420003, kao prvoplasiranom na rang listi, čija je cijena ponude u skladu sa ponudom ponuđača broj: 32/22 od 15.02.2022.god. i umanjenjem cijene nakon provedene e- aukcije od 27,52%: 33.450,00 KM bez PDV-a, odnosno 39.136,50 KM sa uračunatim PDV-om,

kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, “Fazum-gradnja”d.o.o. llijaš, u roku od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili shodno zakonu poduzeti poduzeti druge radnje.

Izabrani ponuđač je uz svoju ponudu dostavio ovjerene kopije dokumenta iz člana 45. stav 1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama, u skladu sa tačkom 3.2.2. tenderske dokumentacije te se oslobađa naknadnog dostavljanja istih.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za saobraćaj stambeno-komunalne poslove i građenje.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke putem e-maila u skladu sa tačkom 1.4. tenderske dokumentacije, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br: 04/4-11-116/22 od 27.01.2022.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda sa predviđenom "e-aukcijom". Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je: 46.154,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 976-7-3-3-3-18/22, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 28.01.2022.      godine. Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 04/4-11-116/22 od 27.01.2022.      godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 24.02.2022.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 04/4- 11-116/22 od 16.02.2022.godine, završen dana 24.02.2022.godine nakom provedene e-aukcije, sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke građevinskih i instalaterskih radova na izgradnji Sportskog centra Ilijaš-Gradski stadion.

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri), da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude, da su sve četiri pristigle ponude prihvatljive.U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije, a što je i konstatovano Zapisnikom o ocjeni ponuda broj: 04/4-11-116/22 od 16.02.2022.godine, završen 24.02.2022.godine nakon provedene e-aukcije, na osnovu koga je ova odluka i donesena.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

Najniže cijene, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red kako slijedi:

Re

d.b

roj

Naziv/ime ponuđača

%

umanjenja cijena nakon E-aukcije

Ukupna ponuđena cijena u KM bez PDV-a

Ukupna ponuđena cijena u KM sa PDV-om

1.

“Fazum-gradnja”d.o.o. llijaš

27,52

33.450,00

39.136,50

2.

"ARCON-in"d.o.o. Zenica

26,96

33.500

39.195,00

3.

"Braća Karić”d.o.o. Zenica

10,28

41.408,00

48.447,36

4.

"DINALSA'Uo.o. Sarajevo

0

46.095,00

53.931,15

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog/prvostepenog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: