Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.03.2022. 10:01

Iznajmljivanje (rentanje) multifunkcionalnih printera

Izvor: Akta.ba, 09.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA BREZA

Općinski načelnik

 

Broj: 01/2-04-456-1/22

Breza, 09.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH" br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Općine Breza („Sl. glasnik Općine Breza", broj 4/15 i 4/16) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Iznajmljivanje (rentanje) multifunkcionalnih printera," (broj: 02/1-211-509-1/22 od 04.03.2022. godine) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza", broj: 7/21), Općinski načelnik, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

DIREKTNI SPORAZUM

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda broj 0203/22 od 02.03.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: „Iznajmljivanje (rentanje) multifunkcionalnih printera," dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 4.320,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.054,40 KM s PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „IMTEC" d.o.o. Sarajevo.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za privredu i Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu.

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Zahtjevom za pokretanje postupka javne nabavke broj: 03/1-10-04-424/22 i Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01/2-04-456/22 od 22.02.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.700,00 KM.

 

Pismeni zahtjev upućen je ponuđaču „IMTEC" d.o.o. Sarajevo, koji je u roku dostavio ponudu broj: 0203/22, koja je prihvatljiva.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Službe za privredu.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da је Služba za privredu u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena".

 

Ugovorni organ će pozvati izabranog dobavljača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku u skladu sa zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 4. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( „Službeni glasnik BiH" broj 90/14), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU Nije propisana mogućnost izjavljivanja žalbe u postupku direktnog sporazuma.

 

Prilog: Obavještenje

 

Predlagač: Služba za privredu, Salih Hasanspahić

Obrađivač: Jasmina Došlić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: