Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.03.2022. 12:08

Sanacija šumskog kamionskog puta - odjel 76 NP Zenica

Izvor: Akta.ba, 04.03.2022.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

Broj: 04-2/22

Zavidovići, 04.03..2022 godina

 

Na osnovu člana 64. 25 i 70. Zakona o javnim nabavkama Bil-I (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o prcgledu i ocjeni ponuda Koniisije za javne nabavke od 17.12.2021 godine, u postupku javne nabavkc Nabavka radova sanacije šumskog kamionskog puta odjel 76 NP Zenica broj 04/22 donosim sljedeću:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijcg ponudača

 

Član 1.

Prihvata sc prcpornka Komisije za nabavku broj: : 04-1/22 od 03.03.2022. godine i Ugovor za javnu nabavku dodjeljuje se ponudaču POROBIĆ D.O.O. ZAVIDOVIĆI, ponuda broj: 03-693/22 dostavljena dana 17.02.2022.godine za ponudenu cijenu 10.689,60 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja sc svim ponudača koji su učestovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavkc pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 04/22 od 02.02.2022.godinc.

Javna nabavka je sprovcdena otvorenim postupkom za dostavu ponuda.Kritcrij za izbor najpovoljnijcg ponudača u ovom postupku je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponudc.

 

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-aje 15.042.66 KM bez PDV-a.

Komisijaje imenovana Odlukom broj: 04/22 od 18.02.2022 godinc. Svi članovi komisije su bili prisutni na javnom otvaranju ponuda kao i na sastanku prilikom pregleda i ocjene ponuda.

 

Na osnovu obavještcnje o nabavci broj: 360-1-3-6-3-8/22 na portalu AJN BiH dana 03.02.2022. godine komisija je pristupila otvaranju ponuda dana 21.02.2022 godine u 12 sati.

 

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda konstatovano je prispijećc pct blagovremenih ponuda za učestvovanje u nadmetanju za navcdcni javni poziv i to od ponudača:

 

Br. Prot. ugov.organa

Datum prijema ponude

Naziv dobavljača

03-656/22

17.02.2022 09:45

GEO PUT D.O.O. MAGLAJ

03-671/22

18.02.2022 09:30

IKAN D.O.O. ZAVIDOVIĆI

03-682/22

21.02.2022 08:17

BN TRANSPORT D.O.O. ZAVIDOVIĆI

03-693/22

17.02.2022 10:32

POROIIIĆ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

03-695/22

21.02.2022 10:49

GP HF.LDOVAC

 

Uvidom u pristiglu dokumcntaciju Komisija je konstatovala sljedcće:

 

Pristligle ponude su pregledane i Komisija nije našla razlog za odbijanje ponuda, odnosno dostavljeni su svi traženi doka/i propisani tenderskom dokumentacijom na propisan način. U skladu sa tenderskom dokumentacijom a na osnovu kriterija i provedene E aukcije. Komisija je

 

Kedni broj

Na/.iv Ponudača

Cijena bez PDV-a

1.

POROBIĆ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

10689,60

2.

BN TRANSPORT D.O.O. ZAVIDOVIĆI

11650,00

3.

GP HELDOVAC ŽEPČE

11670,00

4.

IKAN D.O.O. ZAVIDOVIĆI

12500,60

5.

GEO PUT D.O.O. MAGLAJ

26240,84

 

Komisija zajavnu nabavku dostavila je Direktoru Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 04-1/22 od 03.03.2022 .godine sa Preporukom o izboru najpovoljnijcg ponudača u postupku javne nabavke

 

U postupku je utvrdeno da jc Komisija za nabavku blagovrcmeno i pravilno izvršila otvaranje pregled i ocjenu prispjclih ponuda o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik. U postupku ocjene provedenog postupka nije bilo razloge, nepravilnosti niti propusta u radu. koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Koniisije za nabavku.

 

Radi navedenog donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponudača kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići u roku od deset (10) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: