Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.03.2022. 12:10

Dodatni radovi na ugradnji platforme za invalidno lice

Izvor: Akta.ba, 08.03.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 09-11-272/22

Vogošća, 08.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BIH" broj: 39/14), i čl. 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/14, 14/15 i 9/20), Općinski načelnik dana 08.03.2022. godine donio je

 

ODLUKU

 

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA NABAVCI I UGRADNJI PLATFORME ZA INVALIDNO LICE

 

Član 1.

 

Konačna Ponuda ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, ulica Geteova broj 12. Sarajevo, odabrana je za izvođenje dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice, a nakon provedenog Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, sa ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 3.190,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.732,30 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će biti objavljena na web stranici Općine Vogošća, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Općinski načelnik je dana 18.02.2022. godine donošenjem Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem broj: 09-11-272/22 pokrenuo postupak nabavke dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem.

 

Pozvani ponuđač/kandidat "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo je dana 18.02.2022. godine preuzeo Tendersku dokumentacija za fazu pretkvalifikacije (I dio-Poziv za učešće). Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za učešće i pretkvalifikacione dokumentacije bio je 24.02.2022. godine (četvrtak) do 15:00 sati.

 

Na prvoj sjednici Komisije za javne nabavke, prilikom otvaranja početne ponude dana 24.02.2022. godine, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je na protokol kao blagovremen zaprimljen Zahtjev za učešće i pretkvalifikaciona dokumentacije ponuđača/kandidata "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, broj int. knjige 83/22.

 

Nakon izvršenog otvaranja zaprimljenog Zahtjeva za učešće i pretkvalifikacione dokumentacije, Komisija za javne nabavke je pristupila analizi dokumentacije, u smislu provjere njene validnosti, s obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u Tenderskoj dokumetaciji za fazu pretkvalifikacije broj: 09-11-272/22 iz februara 2022. godine, odnosno pregledu dokumentacije u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom, te Zakonom o javnim nabavkama BiH i pripadajućim podzakonskim aktima, nakon čega je utvrđeno da dostavljena kvalifikaciona dokumentacija i Zahtjev za učešće ponuđača/kandidata "Fidges- upravitelj" d.o.o. Sarajevo ispunjavaju tražene kvalifikacione uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom za fazu pretkvalifikacije.

 

Obzirom da su pristigla kvalifikaciona dokumentacija i Zahtjev za učešće ispunjavali tražene kvalifikacione uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je jednoglasno dala preporuku Općinskom načelniku da donese Odluku o kvalificiranosti ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, za nabavku dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci.

 

Dana 25.02.2022. godine Općinski načelnik je donio Odluku broj: 09-11-272/22 o kvalificiranosti ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice, kojom je kvalifikaciona dokumentacija i Zahtjev za učešće ponuđača/kandidata "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo ocijenjena kao formalno-pravno prihvatljiva.

 

Nakon donošenja Odluke o kvalificiranosti ponuđača, ponuđaču "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo je dostavljena Tenderska dokumentacija za izradu početne/inicijalne ponude-II dio zajedno sa pozivom za dostavu početne/inicijalne ponude kao i sudjelovanje u u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci.

 

Krajnji rok za dostavu početne/inicijalne ponude bio je 04.03.2022. godine (petak) do 13:00 sati.

 

Komisija za javne nabavke je kroz Zapisnik o obavljenim pregovorima od 04.03.2022. godine konstatovala da je na protokol ugovornog organa kao blagovremena pristigla početna/inicijalna ponuda ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, broj int. knjige 91/22 od 04.03.2022. godine za nabavku dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti iste, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je početna/inicijalna ponuda ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo formalno-pravno ispravna te da ispunjava uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom.

 

Zatim je Komisija za javne nabavke pristupila razmatranju finansijskog dijela početne ponude ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, te je izvršena računska provjera dostavljene početne ponude i utvrđeno je da nema računskih grešaka, a sve u skladu sa odredbom člana 17. stav 1. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14 i 20/15).

 

Obzirom da je pristigla početna/inicijalna ponuda ispunjavala formalno-pravne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom, Komisija za javne nabavke je pristupila fazi pregovora sa ponuđačem "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo.

 

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa koronavirusom (COVID-19) Agencija za javne nabavke BiH je 20.03.2020. godine dala preporuku svim ugovornim organima da u slučaju provođenja pregovora, a u vezi sa primjenom pregovaračkog postupka sa/bez objave obavještenja ili drugih postupaka koji predviđaju pregovaranje između ugovornog organa i kandidata/ponuđača (postupak za dodjelu ugovora za usluge iz Aneksa II Dio B Zakona, postupak direktnog sporazuma), iste provode telefonskim putem, kako bi se izbjegao kontakt između lica koja učestvuju u samom postupku pregovaranja.

 

Ispred ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo pregovore je obavljao Elvedin Komar, direktor firme "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo.

 

Ispred ugovornog organa Općine Vogošća pregovore je vodila Komisija za javne nabavke.

Predmet pregovora je bila ponuđena cijena iz početne ponude ponuđača tj. ponuđeni iznos za izvođenje dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice u iznosu od 3.190,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 3.732,30 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Nakon završenog postupka pregovaranja Komisija za javne nabavke je konstatovala da ponuđač "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo nije pristao na sniženje svoje ponuđene cijene iz početne Ponude.

 

Komisija za javne nabavke je ponuđaču "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo naknadno dostavila Tendersku dokumentaciju za izradu konačne ponude-III dio, koja sadrži zahtjev za predaju konačne ponude, obrazac za konačnu ponudu, obrazac za konačnu cijenu ponude kao i nacrt Ugovora (Aneks 1, 2 i 3).

 

Ponuđač je bio dužan dostaviti traženu dokumentaciju najkasnije dana 07.03.2022. godine do 14:00 sati, na protokol ugovornog organa.

 

Dana 07.03.2022. godine Ponuđač "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo je na protokol ugovornog organa kao blagovremenu dostavio konačnu ponudu za nabavku dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem, broj int. knjige 99/22 od 07.03.2022 godine, sa ponuđenom ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 3.190,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti iste, Komisija za javne nabavke je utvrdila da je konačna ponuda ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo formalno-pravno ispravna te da ispunjava uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa tražene Tenderskom dokumentacijom za izradu konačne ponude-III dio.

 

Zatim je Komisija za javne nabavke pristupila razmatranju finansijskog dijela konačne ponude ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, te je izvršena računska provjera dostavljene konačne ponude i utvrđeno je da nema računskih grešaka, a sve u skladu sa odredbom člana 17. stav 1. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH" broj: 90/14 i 20/15).

 

Iz navedenih razloga, Komisija za javne nabavke je ocijenila konačnu ponudu ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo kao prihvatljivu za ugovorni organ sa stanovišta procijenjene vrijednosti nabavke, te je jednoglasno dala preporuku Općinskom načelniku da donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Fidges-upravitelj" d.o.o. Sarajevo, za izvođenje dodatnih radova na nabavci i ugradnji platforme za invalidno lice, sa ukupnom cijenom nabavke u iznosu od 3.190,00 KM bez uračunatog PDV-a odnosno 3.732,30 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od deset dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjaviti žalbu. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: