Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.03.2022. 14:23

Usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996, za potrebe službe Hibridna pošta

Izvor: Akta.ba, 11.03.2022.

JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo

GENERALNA DIREKCIJA

UPRAVA DRUŠTVA

 

Broj: U.D.01.04.-4588/22

Sarajevo, 10.03.2022.godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, člana 45. Statuta JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, i člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o, Sarajevo, te prijedloga - preporuke Komisije za nabavku usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996, za potrebe službe Hibridna pošta

broj: 07.4-11-9-1095-17/22 od 03.03.2022.godine, Uprava Društva na svojoj 121.elektronskoj sjednici održanoj 10.03. 2022. godine, donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

 

I             

U postupku javne nabavke usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996, za potrebe službe Hibridna pošta, ovom odlukom se vrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjeljuje se okvirni sporazum na period do dvije godine ponuđaču AXA IT Solutions doo Tuzla sa ukupnom vrijednošću sporazuma u iznosu do 694.800,00 KM bez PDV-a, odnosno ukupnu vrijednost okvirnog sporazuma od 812.916,00 KM sa PDV-om;

 

II            

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama u formi i sadržaju kako je to zahtijevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na Protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslani Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

III          

Po okončanju roka za žalbu odnosno po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača, radi zaključenja okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima - uslovtma ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

OBRAZLOŽENJE:

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996, za potrebe službe Hibridna pošta

broj: U.D-01-04-1241/22 od 20.01,2022.godine i Rješenja Generalnog direktora o imenovanju Komisije za nabavku, broj: 01-11-9-1095-2/22 od 24.01.2022. godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke, objavljivanjem Objaveštenja o nabavci broj: 238-1-2-51-3-11/22 dana 31.01.2022. godine na Portalu javnih nabavki, uz objavljivanje tenderske dokumentacije, tako da su svi zainteresirani ponuđači mogli preuzeti tendersku dokumentaciju. Za predmetnu nabavku je bilo predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma na period od dvije godine sa jednim ponuđačem.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke je održano dana 03.03.2022. godine u 12,15 sati, u prostorijama Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, koji se dostavlja u prilogu ovog Izvještaja.

Nakon izvršenog otvaranja pristigle ponude, Komisija je pristupila analizi i utvrđivanju validnosti

ponude, obzirom na zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji, odnosno

vrednovanju ponude, u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim

nabavkama i podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama ugovornog organa broi

U.D-01-3.2-5233/15 od 04.03.2015. god.

Analizirajući otvorenu ponudu Komisija je konstatovala sljedeće:

Da je ponuđač AXA IT Solutions doo Tuzla dostavio ponudu sa ukupnom vrijednošću bez uračunatog PDV-a od 694.800,00 KM koja u potpunosti ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa definisane u tenderskoj dokumentaciji tj. ispunjava sve formalnopravne, tehničke i ekonomske uslove, te je shodno tome ocijenjena prihvatljivom za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja.

Cijeneći činjenično stanje Komisija konstatuje da je za javnu nabavku usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996, za potrebe službe Hibridna pošta, pristigla ukupno jedna prihvatljiva ponuda za Ugovorni organ.

Ugovorni organ je za predmetnu nabavku predvidio provođenje E-aukcije ali s obzirom na to da je pristigla ukupno jedna prihvatljiva ponuda te cijeneći Pravilnik o uslovima i načinu korištenja E- aukcije član 3 stav 3, Ugovorni organ neće zakazivati E-aukciju već će nabavku okončati u skladu sa članom 69. Zakona.

Na osnovu gore navedenog, a shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena", Komisija utvrđuje rang- listu ponuđača sa uračunatim popustom i bez PDV-a, kako slijedi:

1 AXA IT Solutions doo Tuzla         sa cijenom 694.800,00 KM

Obzirom da ponuda ponuđača AXA IT Solutions doo Tuzla u potpunosti odgovara traženim tehničkim zahtjevima ugovornog organa, i da ovaj ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke izvrši dodjela okvirnog sporazuma navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele okvirnog sporazuma prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99 i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: