Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 09:01

Usluge nadzornog organa za rekonstrukciju i dogradnju Uprave zgrade ŠG Gradiška, Gradiška

Izvor: Akta.ba, 11.03.2022.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA „ŠUME REPUBLIКE SRPSКE" a.d. SOКOLAC

ŠG „GRADIŠКA" GRADIŠКA

Broj: 11.05/0205-1021/22

Dana: 10.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 60. Statuta preduzeća, direktor ŠG „Gradiška" Gradiška, d o n o s i

 

O D L U К U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga-Usluge nadzornog organa za rekonstrukciju i dogradnju Upravne zgrade ŠG „Gradiška" Gradiška

 

Član 1.

Donosi se odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga-Usluge nadzornog organa za rekonstrukciju i dogradnju Upravne zgrade ŠG „Gradiška" Gradiška pokretanjem i provođenjem Кonkurentskog zahtjeva, u kome je bilo dostavljeno pet (5) ponuda, a shodno Zapisniku Кomisije za nabavke za analizu i ocjenu ponuda, broj: 11.05/0206-1019/22 od 10.03.2022. godine, i to:

Za LOT 1 - Nabavka usluga- Usluge nadzornog organa za rekonstrukciju i dogradnju Upravne zgade ŠG „Gradiška" Gradiška - najpovoljniji ponuđač „PLAN" d.o.o. Banja Luka.

Član 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove i direktor ŠG „Gradiška" Gradiška.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Javna nabavka usluga-Usluge nadzornog organa za rekonstrukciju i dogradnju Upravne zgrade ŠG „Gradiška" Gradiška pokrenuta je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 11.05/0205-604/22 od 14.02.2022. godine. U postupku predmetne nabavke zaprimljeno je pet (5) ponuda, kao što je navedeno u članu 1. ove Odluke. Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača navedeni su u Zapisniku Кomisije za nabavke broj: 11.05/0206-1019/22 od 10.03.2022. godine.

Ponuđač koji smatra da su u postupku prekršene odredbe ZJN-a, ima pravo da uloži žalbu na postupak, na način i u rokovima propi<

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: