Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 10:05

Ukrasni biljni i ostali repromaterijal za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2022. godine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.03.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1157-1-1-644-5-199/22


Broj obavještenja o nabavci 1157-1-1-644-3-603/21

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Tanja Obrenović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.3.2022. - 1.1.2023.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51282,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

„Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko
distrikta BiH u toku 2022.g.“

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka roba pod nazivom: „Nabavka ukrasnog biljnog i ostalog repromaterijala za potrebe
održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2022.g.“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03451100-7 Sadnice

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data u tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EKOCENTAR GS DOO 4209783760003 Srebrenik Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

51800,34

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma

1.3.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

51800,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: