Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 12:34

Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat Izgradnja infrastrukture za srednjoškolski centar u Laktašima

Izvor: Akta.ba, 09.03.2022.

REPUBLIКASRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

 

Načelnik

Broj: 08-404-46/22 

Datum: 09.03.2022.god.

 

Na osnovu člana člana 70.stav 1., 3. i 6. Zakona ojavnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-46/22 od 09.03.2022. godine u postupku javne nabavke "Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat "Izgradnja infrastrukture za srednjoškolski centar u Laktašima"", Načelnik opštine je donio:

 

ODLUКU

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javpu nabavku broj: 08-404-46/22 od 09.03.2022. godine i ugovor za javnu nabavku "Izrada tehničke dokumentacije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat "Izgradnja infrastrukture za srednjoškolski centar u Laktašima"", dodjeljuje se ponuđaču "ROUTING" d.o.o. Banja Luka, no ponudi broj: 418/22 od 01,03.2022.godine, za ponuđenu cijenu od 13.595,40 КM sa PDV-om.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za stambeno- komunalne poslove.

Član 3.

Istovrememo, sa upućivanjem popuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstina-laktasi.com. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona ojavnim nabavkama.

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakopa o javpim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javpe nabavke.

Član 5.

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora ugovora najpovoljniponuđač je dužan u roku od 5 dapa od dapa prijema bbavještenja o pzboru. ugonornom orgapu dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu sposobpost. Ovi dokumemti su navedeni u tački 7.1.1. tepderske dokumentacije. Izabraii ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedepih dokumenatas tim da dokumenti u vezi sa članom 45. stav (2) ZJN-a ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude. 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-46/22 od 04.02.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednostjavne nabavke je 20.000,00 КM sa PDV-om.

Broj obavještenja: Broj obavještenja: 1121-1-2-34-3-22/22 od 14.02.2022. godine. Portal JN, Službeni glasnik BiH broj: 9/22 od 18.02.2022.godine.

Кomisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnik opštine broj: 08-404- 46/22 od 02.03.2022. godine.

Кomisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.03.2022. godine, izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke za "Izrada tehničke dokumentadije Glavni projekat (projekat za izvođenje radova) - revidovane za Projekat "Izgradnja imfrastrukture za srednjoškolski centar u Laktašima"".

postupku no zapisniku o ocjeii ponuda utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeio i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 3,

-           da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude.

-           da su dostavljene mopude ponuđača prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke posebno cjenjena činjepice da je Кomieija, pravilno i potpuno izvršila odjenu kvalifikovanosti ponuđača, te izvršila ocjenu ponuda, shodno kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije zajaviu pabavku.

11aime. u poetupku je ocjenjeio da je Кomisija u svemu pravilpo postupila te da je czbor iiiijuoivpjwiliijor ionu1)ača izvršem y skladu ca Zakonom o javpim nabavkama ("S 1\žGkčš glaspmk BiH". broj: 39/14) p geiderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju od strane prihvatljivih ponuda utvrđeno je da ukupan broj osvojenih bodova  utvrđep na osnovu ponuđene cijene što je vidljivo u sljedećoj gabeli:

 

Redni broj

Ponuđač

Ponuđena cijena sa PDV-om

 

Ukupan broj osvojenih bodova

 

1.

Routing d.o.o.

13.595,40 KM

100 bodova

 

 

Banja Luka

mjesto

2.

"Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka

14.508,00 KM

94 boda mjesto

3.

"Grupa ponuđača: "NКR Consulting" d.o.o. Banja Luka, "Urbis Centar"d.o.o. Banja Luka

16.848,00 KM

80 bodova

 

 

mjesto

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi, putem Opštiie Laktaši, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke i to u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostavleno:

1.         "ROUTING" d.o.o. Banja Luka,

2.         Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka, 1

3.         "NКR Consulting" d.o.o. Banja Luka,

4.         Odsjek za javne nabavke i zajedničke poslove i

5.         Arhivi

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: