Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 12:55

Gume za službena vozila

Izvor: Akta.ba, 04.03.2022.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

 

Broj: 08-404-63/22 

Datum: 04.03.2022. godine

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21) u postupku javne nabavke "Nabavka guma za službena vozila", Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUКU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda broj: 1/22 od 03.03.2022. godine za javnu nabavku "Nabavka guma za službena vozila" i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču "OK SERVIS" Ljubiša Tešnović s.p., Laktaši za ponuđanu cijenu od 4.020,00 КM sa PDV-om.

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "OK SERVIS" Ljubiša Tešnović s.p., Laktaši, u zakonskom roku, u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za javne nabavke i zajedničke poslove.

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.opstina-laktsi.com, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O br a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-63/22 od 25.02.2022. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om je 4.000,00 КM. 

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je službenik pravilno i potpuno dao ocjenu, prisijele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je službenik u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu.

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Dostavljeno:

1.         "OК SERVIS" Ljubiša Tešnović s.p., Laktaši,

2.         Odsjeku za javne nabavke i zajedničke poslove 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: