Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 13:42

Izgradnja prometnica u Bobanovom naselju - zemljani radovi

Izvor: Akta.ba, 31.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STOLAC

NAČELNIK OPĆINE STOLAC

 

Broj: 01/1-318-4/21

Datum: 31.03.2021. godine

 

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama („SI. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Povjerenstva zajavnu nabavu broj: 01/1-318-3- 1/21, od 30.03.2021. godine, u postupku javne nabave radova: Izgradnja prometnica u Bobanovom naselju-zemljani radovi, Načelnik Općine Stolac donosi:

 

ODLUKU

 o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 01/1-318-3-1/21, od 30.03.2021 godine i ugovor za javnu nabavu radova: Izgradnja prometnica u Bobanovom naselju-zemljani radovi dodjeljuje se ponuditelju Jop invest d.o.o. Stolac, ponuda broj: 01/1-373/21, od 23.03.2021. godine, za ponuđenu cijenu od 58.202,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

 

Članak 2.

Okvirni sporazum o nabavi radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kad su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nije uložena žalba.

 

Članak 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje stručni savjetnik za javne nabave u Općini Stolac.

 

Članak 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.stolac.gov.ba, istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak (2) Zakona o javnim nabavama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 01/1-318/21, od 11.03.2021. godine.

Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 40.000,00 KM. 

Obavijest o nabavi broj: 890-7-3-73/21, poslana je na objavu dana 12.03.2021. godine, a objavljena je na Portalu javnih nabava istog dana.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.03.2021. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 01/1-318-2/21, od 11.03.2021. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 31.03.2021. godine Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01/1-318-3-1/19, od 30.03.2021. godine u postupku javne nabave radova: Izgradnja prometnica u Bobanovom naselju-zemljani radovi. U postupku po izvješću o raduje utvrđeno je daje Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda, kvalificiranje, a po završetku e-aukcije i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda - 4;

- da je blagovremeno zaprimljeno - 4 ponude;

-da je neblagovremeno zaprimljena - 0 ponuda;

- da su ponude ponuditelja Beton-Perutina d.o.o., Hercegovinainvest d.o.o., Jop invest d.o.o. i Kopex Dodig d.o.o. prihvatljive.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i pravovaljanosti dokumentacije, Povjerenstvo je utvrdilo da gore navedeni ponuditelji ispunjavaju formalno¬pravne i tehničke uvjete, odnosno zahtjeve ugovornog tijela i mogu biti predmet vrednovanja u skladu s kriterijem „najniža cijena".

U postupku ocjene provedenog postupka, Načelnik općine Stolac nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Povjerenstva za javnu nabavu. Naime, u postupku je ocijenjeno daje Povjerenstvo u svemu pravilno postupilo te daje izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Izabrani ponuditelj Jop invest d.o.o. Stolac je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 58.202,00 KM bez PDV-a.

 

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra daje ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Stolac u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: