Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 14:59

Kancelarijski materijal

Izvor: Akta.ba, 24.01.2022.

Broj: 01-03/10-04- 38 / 22

Bihać, 24.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (I). (2). (3) i (6) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/14). člana 6. Pravilnika o direktnom sporazumu ("Sl. glasnik BiH". br. 90/14). te člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU ..Zavod za prostorno uređenje" Bihać. broj: 05-05-1356-4/15 od 19.02.2015.godine, Dgovorni organ - direktor Zavoda donosi:

ODLUKU

o direktnom sporazumu

I

Prihvata se ponuda «MONNE COMERC» d.o.o. Bihać, Ul. Mušanovića mahala br.40„ 77000 Bihać, broj: 266/22 od 14.01.2022. god. u postupku dodjele direktnog sporazuma za nabavku roba: «Nabavka kancelarijskog materijala» u vrijednosti od 4.991,98 KM bez uračunatog PDV-a. odnosno 5.840,65 KM sa uračunatim PDV-om.

II

Po prijemu ove Odluke sa odabranim ponudačem će biti zaključen ugovor o nabavci predmetnih roba.

III

Ova Odluka objaviti će se na web stranici Ugovornog organa. istovremeno sa upućivanjem Odluke ponudaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje:

Ugovorni organ je na osnovu čl. 17. stav (I). člana 18. stav (I) i člana 90 Zakona o javnim nabavkama pokrenuo postupak direktnog sporazuma za nabavku roba «Nabavka kancelariskog materijala». Zahtjev za dostavu ponude za nabavku roba: «Nabavka kancelarijskog materijala», upućen je ponudaču d.o.o. «Monne Comerc» Bihać, Mušanovića mahala 40.. 77000 Bihać. Svoju Ponudu br. 266/22 od 14.01.2022. godine. navedeni ponudač je dostavio blagovremeno. po cijeni iz tačke I. ove Odluke. a koju ugovomi organ ocjenjuje kao prihvatljivu i zadovoljavajuću. pa je s tim u vezi i odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dozvoljena Žalba.

 

Dostaviti:

Monne Comerc d.o.o. Bihać, 

E-mail: monne comerc@vahoo.com.

Telefon: 037/328-180 

U spis 

 web, na objavu 

aa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: