Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2022. 15:14

(odluka po žalbi i izboru najpovoljnijeg ponuđača) Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti na području općina Novi Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Trnovo

Izvor: Akta.ba, 11.03.2022.

Na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („SMbeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzećaElektroprivredaBosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo-Prečišćeni tekst, broj: N0-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, člana 82. stav (3) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: N0-5155/15- 52/5.1 od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54,/4. od 30.05.2017. godine, člana 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva-Prečišćeni tekst, broj: 06- 14208/20 od 29.05.2020. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi:

 

ODLUKU

 po žalbi i izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Usvaja se, kao djelimično osnovana, žalba žalitelja INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka, izjavljena protiv Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 03-4138/22 od 10.02.2022. godine.

Član 2.

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, sa namjerom zaključenja okvimog sporazuma sa jednim ponuđačem, na period od 36 mjeseci, broj: OP-034/21, LOT 2 „Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti na području općina Novi Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Trnovo", kao najpovoljniji ponuđač izabran je

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka

Član 3.

Ova Odluka zamjenjuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 03-4138/22 od 10.02.2022. godine.

Član 4.

Usvaja se zahtjev žalitelja za naknadu troškova za sastav žalbe, u iznosu od 658,12 KM.

Član 5.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Obrazloženje:

U otvorenom postupku javne nabavke usluga, broj: OP-034/21, LOT 2 „Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti na području općina Novi Grad, Novo Sarajevo, Vogošća i Trnovo", pokrenutom Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-59524/21 od 24.11.2021. godine, ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Sarajevo objavio je, na Portalu javnih nabavki, Obavještenje o nabavci, broj 1437-1-2-180-3-168/21 od 15.12.2021. godine.

Rok za dostavu ponuda je bio 06.01.2022. godine do 12:30 sati, a otvaranje ponuda je održano isti dan u 13:30 sati.

Tendersku dokumentaciju sa Portalajavnih nabavki preuzelo je šesnaest privrednih subjekata.

Ponude su blagovremeno dostavili ponudači:

 

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Cijena s popustom, bez PDV-a

Popust

1. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka

84.000,00 KM

84.000,00 KM

NE

2. ELECTRA d.o.o. Sarajevo

99.400,00 KM

99.400,00 KM

NE

3. Grupa ponuđača: GENERAL ENGINEERING d.o.o. Sarajevo i RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

97.200,00 KM

87.480,00 KM

10%

4. NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo

71.400,00 KM

71.400,00 KM

NE

i sačinila novi Zapisnik o ocjeni ponuda.

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za LOT 2 iznosi 100.000,00 KM.

U skladu sa članom 2. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, ugovomi organ za predmetni postupak nije predvidio e-aukciju obzirom da se radi o uslugama čiji predmet je intelektualni rad.

Na preporuku Komisije za nabavku, imenovane Odlukom direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo, broj: 03-4-63-59524/21 od 24.11.2021. godine, ugovorni organ donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 03-4138/22 od 10.02.2022. godine, kojom za najpovoljnijeg ponuđača bira NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo.

Dana 23.02.2022. godine, ugovorni organ zaprima žalbu koju je, nakon izvršenog uvida, dana 21.02.2022. godine izjavio žalitelj INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka, zastupan po punomoćniku Bogojević Duški, advokatu iz Banje Luke, protiv navedene Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U pogledu žalbe, ugovorni organje, u skladu s članom 100. stav 3) Zakona o javnim nabavkama, utvrdio da je ista blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlaštenog lica, te se na žalbene navode izjašnjava kako slijedi:

 

strane druge ugovorne strane, kako je i propisano tenderskom dokumentacijom i članom 48. stav (2) Zakona o javnim nabavkama. Potvrdu je mogao izdati jedino privredni subjekat za kojeg je posao izvršen i koji je u ovom odnosu druga ugovorna strana, a koji se na potvrdi i ne spominje. Kao podizvođač, izabrani ponuđač nije imao obligacioni odnos sa Naručiocem posla ili drugom ugovornom stranom, već je takav odnos imao INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani, koji nije ponuđač u ovom postupku.

Žalbeni navod je osnovan. Ponuđač NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo je, na strani ponude broj 26, dostavio Potvrdu o uredno izvršenom ugovoru saprivrednim subjektom INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani, u kojoj je navedeno da je NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo, kao podizvođač privrednog subjekta INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani, izvršio usluge projektovanja šest transforaiatorskih stanica TS 20/0,4 kV, svaka snage 2x1600 kVA. Navedena potvrda nije izdata od strane druge ugovorne strane, kako je propisano tačkom 3.2 b) tenderske dokumentacije, stoga je ocijenjena neprihvatljivom.

2.            Izabrani ponuđač nije dokazao da će imati na raspolaganju lica zahtijevana tačkom 3.2 tenderske dokumentacije. Naime, tenderskom dokumentacijom je zahtijevano da ponuđač dokaže da će za realizaciju ugovora imati na raspolaganju dva diplomirana inženjera elektrotehnike, smjer energetika i dva diplomirana inženjera gradevinarstva. U Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 50 Zakona o javnim nabavkama, na strani ponude broj 10, izabrani ponuđač je naveo da će angažovati tri lica, od čega dva diplomirana inženjera elektrotehnike i jednog diplomiranog inženjera građevinarstva.

Žalbeni navod je neosnovan. Ponuđač NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevoje dostavio podatke i potrebnu dokumentaciju o licimakojaće biti angažovananarealizaciji poslova (uključujući radnike ponuđača i lica angažovana po ugovoru o djelu). U Izjavi o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke c), d), e) i g) Zakona o jabvnim nabavkama, kojaje na strani ponude broj 10, ponuđač je naveo da će angažovati za realizaciju predmetnog Ugovora tri lica koja nisu stalno zaposlena kod ponuđača, dok je na strani ponude broj 21 dostavio uredno popunjenu Tabelu 2. Lista uposlenika koji će biti angažovani na realizaciji Ugovora, za lcoje je dostavio dokumentaciju o navedenim licima na stranama ponude 28-43.

3.            Za angažovano osoblje, izabrani ponuđačje uponudi dostavio ugovore o djeluzaRusmilu Vražalicu, Senada Medića i Vedada Bečirovića, koji ne sadrže vrijednost ugovora što je bitan element ugovora. Izabrani ponuđač je u Obrascu povjerljivih informacija naveo da ponuda ne sadrži povjerljive informacije, što dodatno potvrduje manjkavost dostavljenih ugovora o djelu. Kako su ugovori o djelu obavezan sadržaj ponude u slučaju da nagažovana lica nisu zaposlena kod ponuđača, isti moraju biti sačinjeni sa svim bitnim elementima.

Žalbeni navod je neosnovan. Naime, tačkom 3.2 b) tenderske dokumentacije je propisano da ukoliko angažovano osoblje sačinjavaju uposlenici trećeg lica ili liea angažovana po osnovu ugovora o djelu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ponuđač je za iste dužan u ponudi dostaviti običnu kopiju dokaza - ugovora o poslovnoj saradnji/ugovora o djelu/ugovora o privremenim i povremenim poslovima, kojima se potvrđuje njihov angažman kod ponuđača za izvršenje predmetnog ugovora, u toku perioda njegovog važenja.

Uvidom u ugovore o djelu, dostavljenim na stranama 34, 38 i 42 ponude ponuđača NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da isti sadržavaju sve elemente propisane predmetnom tačkom tenderske dokumentacije: predmet je određen kao obavljanje usluga na realizaciji ugovora Projektovanje elektrodistributitvnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Sarajevo (nabavka broj OP-034/21), sa rokom važnosti ugovora do završetka svih ugovorenih obaveza.

 

I  Žalitelj smatra da izabrani ponuđač nije ispunio uslove iz tačke 3.2 b) tenderske dokumentacije, odnosno dostavio je, na strani ponude broj 26, potvrdu o uredno izvršenom ugovoru izdatu od strane INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani, Zagreb kojom se potvrduje da je NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo nastupio kao podizvođač kompanije INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani. Navedena potvrda nije mogla biti prihvaćena iz razloga što dostavljena potvrda nije izdata od

II. Ponuda ponudača NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Saraievo ociieniena ie neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

Tačkom 3.2 b) tenderske dokumentacije je propisano: „Potvrda o uredno izvršenom ugovoru treba da sadrži sljedeće elemente: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata; predmet ugovora; vrijednost ugovora; vrijeme i mjesto izvršenjci ugovora; navode o uredno izvršenim ugovorima. "

 

Obzirom da je ponuđač u dovoljnoj mjeri dokazao angažman lica navedenih u ugovoru o djelu, odnosno navodenjem podataka u ugovoru o djelu je nedvosmisleno povezao angažman tih lica sa izvršenjem dodijeljenog ugovora o nabavci za vrijeme realizacije istog, dostavljeni dokazi su ocijenjeni prihvatljivim, te izostavljanje podatka o naknadi ne predstavlja razlog za odbacivanje ponude.

Cijeneći žalbu djelimično osnovanom, Komisija za nabavku u predmetnom postupku je utvrdila kako postoje uslovi da se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj 03-4138/22 od 10.02.2022. godine, u skladu s članom 100. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, stavi van snage i zamijeni novom Odlukom.

Na osnovu navedenog, Komisija za nabavku je izvršila ponovni pregled i ocjenu pristiglih ponuda:

Naziv ponudača

Cijena bez PDV-a

Cijena s popustom, bez PDV-a

Popust

1. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka

84.000,00 KM

84.000,00 KM

NE

2. ELECTRA d.o.o. Sarajevo

99.400,00 KM

99.400,00 KM

NE

3. Grupa ponudača: GENERAL ENGITMEERING d.o.o. Sarajevo i RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo

97.200,00 KM

87.480,00 KM

10%

4. NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo

71.400,00 КМ

71.400,00 KM

NE

 

 

Komisija za nabavku je utvrdila da ponude ponuđača INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka i ELECTRA d.o.o. Sarajevo u cijelosti zadovoljavaju uslove iz tenderske dokumentacije, stoga su ocijenjene prihvatljivim.

I- Ponuda grupe ponudača: GENERAL ENGINEERING d.o.o. Saraievo i RADIS d.o.o. Istočno Novo Sarajevo ocijenjena је neprihvatljivom iz sljedećih razloga:

Tačkom 3.2.b) tenderske dokumentacije, propisano je: „Spisak izvršenih ugovora (referentna lista) za period prethodne tri godine računajući od dana obavještenja o nabavci, uz potvrde koje izdaje druga ugovorna strana o realizacijiprojektovanja elektroenergetskih objekata na 35kVi/ili 20k.Vi/ili lOkVi/ili 0,4kV naponskom nivou, vezanih za elektrodistribiđivnu djelatnost. Ukoliko ponuđač dostavi samo reference za projektovanje na 0,4 kV naponskom nivou, ponuda neče biti prihvatljiva. Ukoliko ponudač dostavi samo reference za usluge izvršene na srednjenaponskom nivou, to će se uvažiti kao prihvatljiv dokaz".

Grupa ponuđača dostavila je u ponudi referentnu listu koja ne sadrži ugovore koji su u vezi sa predmetnom nabavkom. Naime, u dostavljenom spisku ugovora, čiji je predmet instalacija nadzora i signalizacije, te zaštitnih uređaja i zaštite, niti u jednom ugovoru predmet nisu 0,4 kV niskonaponska mrežaniti elektroenergetski objekti 10(20)/0,4 kV). Ponuđač je, na strani ponude broj 26, dostavio Potvrdu o uredno izvršenom ugovoru sa privrednim subjektom INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani, u kojoj je navedeno da je NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo, kao podizvođač privrednog subjekta INTIS ENGINEERING d.o.o. Bani, izvršio usluge projektovanja šest transformatorskih stanica TS 20/0,4 kV, svaka snage 2x1600 kVA. Navedena potvrda nije izdata od strane druge ugovorne strane, kako je propisano tačkom 3.2 b) tenderske dokumentacije, stoga je ocijenjena neprihvatljivom.

U skladu sa rezultatima evaluacije ponuda, Komisija za nabavku je, primjenjujući kriterij najniže cijene, predložila izbor ponuđača INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" d.o.o. Banja Luka za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude od 84.000,00 KM (bez PDV-a).

Odlučujući o postavljenom zahtjevu žalitelja za naknadu troškova za zastupanje po punomoćniku- advokatu, a obzirom da je žalba usvojena, u skladu sa članom 105. Zakona o upravnom postupku, isti je usvojen i sastoji se od troškova sastava žalbe po advokatu u iznosu od 450,00 KM, paušala u iznosu od 112,50 KM i PDV-a 17% u iznosu od 95,62 KM, ukupno 658,12 KM. Ugovorni organ odlučio je o visini troškova primjenjujući tarifni broj 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u RS, koji propisuje naknadu u neprocjenjivim predmetima, sastav žalbe u upravnom postupku, 150 bodova uvećano za 50% za sastav pravnog lijeka i paušal u skladu s tarifnim brojem 12. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u RS.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovomog organa, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: