Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.04.2022. 11:08

Priprema površine, popunjavanje, Šumarija Busovača, G.J. Busovača

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2022.
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1002-0-2-62-11-160/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ /
ŠUMSKOGOSPODARSKO DRUŠTVO ˝ŠUME SREDIŠNJE BOSNE˝ /
ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ˝SREDNJOBOSANSKE ŠUME˝ D.O.O. DONJI
VAKUF
IDB/JIB 4236311640001
Kontakt osoba Larisa Skrobo
Adresa Slavne brdske brigade bb
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 270-735
Faks (030) 260-730
Elektronska pošta info@sumesbk.ba
Internet adresa http://www.sumesbk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 7- Šumarija Busovača, G.J. “Busovača“, priprema površine, popunjavanje

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 7- Šumarija Busovača, G.J. “Busovača“, priprema površine, popunjavanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

14,80 ha

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20688,17

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Šumarija Busovača

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isteka projektne dokumentacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BB D.O.O 4236107870006 Busovača Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20688,17

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20688,17

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20688,17

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: