Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.04.2022. 13:23

Odluka o odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje, za namjene - za tekuće troškove udruženja

Izvor: Akta.ba, 04.04.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

OPĆINA GORNJI VAKUF - USKOPLJE

-OPĆINSKI NAČELNIK-

 

Broj: 02-11.2-246/22

Datum: 22.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 112. Statuta općine Gornji Vakuf - Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje ", br. 1/01,3/05), a u vezi sa članom 13. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2022. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 08/21), Općinski načelnik , d o n o s i :

 

O D L U K U

O odobravanju sredstava iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2022. godinu Organizaciji demobilisanih boraca odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992-1995 Srednja Bosna OO Gornji Vakuf-Uskoplje

 

I          

Organizaciji demobilisanih boraca odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992-1995 Srednja Bosna OO Gornji Vakuf-Uskoplje, odobravaju se finansijska sredstva iz Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2022. godinu u iznosu od 500,00 KM.

 

II         

Sredstva iz tačke I Ove Odluke odobrit će se sa pozicije 614 324 - Transferi udruženjima građana - transferi udruženjima građana proisteklim iz rata, Budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2022. godinu za namjene - tekuće troškove udruženja. Udruženje je obavezno da dostavi Izvještaj o namjenski utrošenim sredstvima Službi za privredu i finansije općine Gornji Vakuf- Uskoplje u roku od 60 dana po primitku i utrošku sredstava (i kopije računa o namjenski utrošenim sredstvima).

Korisnici budžeta koji ne opravdaju korištenje sredstava u 2022. godini neće moći biti korisnici sredstava budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje u narednoj budžetskoj 2023. godini u skladu sa članom 4. Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 20212. godinu, ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje", br. 08/21).

 

III       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu i finansije općine Gornji Vakuf - Uskoplje, i ista će odobrena novčana sredstva prebaciti na žiro račun navedenog udruženja broj 3382802224450007 otvoren kod UniCredit banke.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku općine Gornji Vakuf- Uskoplje".

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Čaušević, prof.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: