Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.04.2022. 10:59

Usluge angažovanja vatrogasne cisterne 10m3 i vatrogasnih ljestvi

Izvor: Akta.ba, 26.04.2022.

Broj: 8354/22

Banovići 26.04.2022.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8 stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 34. Pravilnika o javnim nabavkama roba.usluga i radova broj 5764/15 od 13.05.2015. godine, na preporuku komisije za nabavku, donosim

 

O D L U K U O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

1. Na javno obavještenje na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba pod brojem: 565-7-2-86-3-174/22 i poslate zahtjeve pod brojem B-70/22 za dostavu ponuda putem konkurentskog zahtjeva za nabavku:

 

ANGAŽOVANJE VATROGASNE CISTERNE 10M31 VATROGASNIH LJESTVI

Ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

 

OPĆINA BANOVIĆI

Ponuda dostavljena u skladu sa uslovima iz TD

 

2.Nakon pregleda i ocjene ponuda u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda broj 27-ZC/22 od 25.4.2022.godine, najuspješniji ponuđač je:

 

OPĆINA BANOVIĆI

 

3.Ponuđač iz tačke 2 ove odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je ponudio najnižu cijenu za navedenu robu / uslugu / radove što je i glavni kriterij pri odabiru ponuđača.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke svaki kandidat-ponuđač koji nije izabran ima pravo da podnese pismenu žalbu u roku od 5 (pet) dana (Član 101. stav 5.ZJN „Službeni glasnik BiH",broj 39/14) od dana prijema obavijesti. Žalba se podnosi na sledeću adresu: RMU "Banoviči" d.d Banovići, ul. Armije BiH br.52, 75 290 Banovići (sa naznakom: za sekretara Komisije za nabavke).

 

Dostavljeno.

 

-svim ponuđačima

-sekretar komisije

-a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: