Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.04.2022. 11:15

Redovno održavanje makadamskih kolovoza

Izvor: Akta.ba, 25.04.2022.

Broj: 01-03/10-04-2209/22.god.

Datum:25.04.2022. god.

 

Na osnovu člana 70. stav (1), (3) i (6), a u vezi sa članom 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14), člana 70. Pravilnika o internim procedurama javnih nabavki JU „Zavod za prostorno uređenje Bihać i preporuke Komisije za javnu nabavku date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda br. 01/K-04-2125/22 od 21.04.2022.godine Ugovorni organ-direktor Zavoda d o n o s i:

 

O D L U K U

 

0 IZBORIU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA za nahavku radova „Redovno održavanje makadamskih kolovoza"

 

I

 

Ugovor za izvodenje radova „Redovno održavanje makadamskih kolovoza" u vrijednosti od 85.469,00 KM bez uračunatog PDV, odnosno 99.998.73 KM sa uračunatim PDV-om dodjeljuje se ponudaču ,,Behić-Sanny-Boy" d.o.o. Bihać, Orljani bb. 77000 Bihać.

 

II

 

Izabrani ponudač je dužan na adresu ugovornog organa, dostaviti dokaze o kvalificiranosti u pogledu lične sposobnosti. u roku od 3 (tri) dana, od dana zaprimanja ove Odluke.

 

III

 

Prijedlog ugovora o javnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponudaču po isteku roka od 15 (petnaest) dana. računajući od dana kada su svi ponudači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponudača.

 

IV

 

Ova Odluka objavit će se na internet stranici JU „Zavod za prostorno uređenje" Bihać (https://prostornobihac.ba) istovremeno sa upućivanjem Odluke ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

V

 

Odluka stupa na snagu nakon što postane konačna.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E:

 

Postupak javne nabavke radova „Redovno održavanje makadamskih kolovoza" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj: 01-03/10-04-1289/22 od 10.03.2022. godine. Nabavka je provedena putem otvorenog postupka javne nabavke raadova, za koji je na Portalu javnih nabavki objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1291-1-3-7-3-2/22 dana 16.03.2022. godine. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi: 85.470.09 KM bez uračunatog PDV-a. odnosno 100.000.00 KM sa uračunatim PDV-om. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena". Postupak nabavke provela je Komisija imanovana Rješenjem broj: 01-03/10-04-1818/22 od 11.04.2022. godine. Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 13.04.2022. godine u 09:30 sati u prostorijama JU „Zavod za prostorno uređenje" Bihać o čemu je sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda. Komisija je pristupila pregledu i ocjeni ponuda. te dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda broj: 0l/K-04-2125/22 od 21.04.2022. godine. koji je sastavni dio ove Odluke. U postupku analize Zapisnika utvrdeno da je Komisija blagovremeno i pravilno provela postupak javne nabavke, odnosno zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo javno otvaranje, izvršila pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije. Komisija je evidentirala da su do krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigle 4 (četiri) ponude slijedećih ponudača: ,,Behić-Sanny-Boy" d.o.o. Bihać: ..Rad Bh,k d.o.o. Bihać; ,,Hc-Ing" d.o.o. Bihać i ,.I-Selimović" d.o.o. Bihać, neblagovremeno pristiglih ponuda nema, te da ostala zaiteresirana lica koja su preuzela tendersku dokumentaciju. nisu predali svoje ponude. IJvidom u pristiglu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala da ponuda ponudača ,,Hc-lng" d.o.o. Bihać ne zadovoljava uslove tražene tenderskom dokumentacijom, te se odbacuje u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama. Ostale zaprimljene ponude ispunjavaju sve uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji.

 

U postupku donošenja ove odluke utvrdeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnije ponude izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdeno je da je ponudač ,,Behić-Sanny-Boy d.o.o. Bihać dostavio ponudu sa najnižom cijenom, nakon održane e-aukcije. te da se ponudena cijena nalazi u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke.

 

Detaljno obrazloženje razloga za izbor najpovoljnijeg ponudača, navedeno je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01/K-04-2125/22 od 21.04.2022. godine, koji se dostavlja uz ovu Odluku svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Obzirom da je ponudač ,,Behić-Sanny-Boy" d.o.o. Bihać dostavio ponudu sa najnižom cijenom, nakon održane e-aukcije, te da se ponudena cijena nalazi u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU;

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: