Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.04.2022. 14:17

Usluge održavanja liftova

Izvor: Akta.ba, 20.04.2022.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka a)., člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu preporuke Komisije za nabavke, a po provedenom postupku za nabavku usluga putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za opću upravu i zajedničke poslove, donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za nabavke, te se ugovor za nabavku usluga održavanja liftova dodjeljuje ponuđaču „Bosna-Lift“ d.o.o. Tuzla koji je dostavio ponudu broj: 17/22 od 06.04.2022.godine u kojoj je ponuđena cijena od 2.880,00 KM bez PDV-a, odnosno 3.369,60 KM sa uračunatim iznosom PDV-a.

Član 2.

Ova odluka se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici ugovornog organa (www.tuzla.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 09/11-A-004060-2022 od 05.04.2022.godine.

Postupak nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 1004-7-2-39-3-71/22 na Portalu javnih nabavki dana 05.04.2022.godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za nabavke imenovana Rješenjem broj: 09/11-A-004060-2022 od 05.04.2022. godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristiglu ponudu, izvršila njeno otvaranje, te pregled i ocjenu ponude prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je slijedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan);

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;

- da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da je 1 (jedna) ponuda prihvatljiva i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Detaljno obrazloženje razloga za izbor navedeno je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji se dostavlja uz ovu odluku ponuđaču koji je učestvovao u postupku nabavke. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je ponuđač „Bosna-Lift“ d.o.o. Tuzla jedini dostavio ponudu koja je prihvatljiva i u okviru planske procijenjene vrijednosti nabavke, te je odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton

GRAD TUZLA

Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Broj: 09/11-A-004060-2022 Datum, 20.04.2022.godine

Pomoćnik gradonačelnika

za Službu za opću upravu i zajedničke poslove

Asja Kravić, dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: