Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.04.2022. 13:26

Potrošni materijal za Getinge - Maquet Flow-I (anestezija) i za BLT Anyview A8 (pacijent monitor)

Izvor: Akta.ba, 27.04.2022.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović"

Broj: 127-19-4448-11/22

Dana:27. 04. 2022. godine

 

 

Ha osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH," broj: 39/14), člana 33. Pravilnika Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović" (u daljem tekstu: Zavod) i člana 29. Statuta Zavoda, te Zapisnika o radu Komisije za nabavku robe: „Potrošni materijal za Getinge - Maquet Flovv-I (anestezija) i za BLT Anyvievv A8 (pacijent monitor)", nakon izvršenog otvaranja ponuda, broj: 127-19-4448-10/22 od 20.04.2022. godine, direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Konkurentskom postupku javne nabavke robe: „Potrošni materijal za Getinge - Maquet Flow-I (anestezija) i za BLT Anyview A8 (pacijent

monitor)"

 

I          

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku i ugovor o javnoj nabavci robe no Konkurentskom postupku javne nabavke: „Potrošni materijal za Getinge - Maquet Flow-l (anestezija) i za BLT Anyview A8 (pacijent monitor)", Konkurentski zahtjev, broj: 127-19-4448-2/22 od 25.03.2022. godine i Obavještenje o nabavci, broj: 617-7-1-115-3-109/22 od 25.03.2022. godine, dodjeljuje se ponuđaču: „Paroco-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka, ponudazaprimljena pod brojem: 127-19- 4448-7/22, dana 07.04.2022. godine, kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu „najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude", u ukupnom iznosu: 18.500,00 KM sa popustom bez pdv-a, odnosno, 21.645,00 KM sa popustom i pdv-om.

 

II        

Izabrani ponuđač dostavio je dokaznu dokumentaciju zahtjevanu tačkom 2. Tenderske dokumentacije, a prema članu 45. Zakona o javnim nabavkama.

 

III       

Ova odluka biće objavljena na internet stranici Zavoda (www.zotovicbl.com), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70., stav. 6., Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

1.Na osnovu postupka Javne nabavke: „Potrošni materijal za Getinge - Maquet FIow-I (anestezija) i za BLT Anyview A8 (pacijent monitor)", sprovedenog putem Konkurentskog zahtjeva, broj: 127- 19-4448-2/22 od 25.03.2022. godine i Obavještenje o nabavci, broj: 617-7-1-115-3-109/22 od 25.03.2022. godine, pristigla je ponuda ponuđača: „Ragoso-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka, te je Komisija na zatvorenom sastanku koji je okončan dana 20.04.2022. godine, u prostorijama Službe za plan, analizu i javne nabavke, sačinila Zapisnik o radu komisije za nabavku nakon izvršenog otvaranja ponuda, kojim je konstatovala sljedeće:

LOT 1, Getinge - Maguet: Flow-i (anestezija)

Broj protokola ugovornog oprana

Redni broj omotince ponude

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena  (zapečačena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-19-4448- 7/22

1

,,Paroco-b medical equipment" d.o.o. Banja LUKA

17.350,00

1

 

Ponudu je dostavio ponuđač „ Paroco-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka.

 

Ponuđač „Ragoso-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka, ponudio je neregistrovano sredstvo, odnosno, nije dostavio Rješenje o registraciji medicinskog sredstva zahtjevano tačkom 4.1.2, stav a) Konkurentskog zahtjeva/Tenderske dokumentacije, ali je dostavio „deklaraciju o konformitetu", te je Komisija konstatovala u skladu sa Napomenom tačke 4.1.2. Konkurentskog zahtjeva, da ponuda ponuđača ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ugovornog organa, odnosno, ponuda je prihvatljiva za Ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja prema utvrđenim kriterijuma Obavještenja o nabavci, odnosno Tenderskom dokumentacijom.

LOT 2, Manžetne za pacijent monitor, kompatibilne sa modelom: BLT Anyview A8

Broj protokola ugovornog oprana

Redni broj omotince ponude

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena  (zapečačena ili potpisana) (da/ne)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Rang

127-19-4448- 7/22

1

,,Paroco-b medical equipment" d.0.0. Banja Luka

Da

1.150.00

1

 

Ponudu je dostavio ponuđač „Ragoso-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka.

Ponuđač „Ragoso-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka, ponudio je neregistrovano sredstvo, odnosno, nije dostavio Rješenje o registraciji medicinskog sredstva zahtjevano tačkom 4.1.2, stav a) Konkurentskog zahtjeva/Tenderske dokumentacije, ali je dostavio „deklaraciju o konformitetu", te je Komisija konstatovala u skladu sa Napomenom tačke 4.1.2. Konkurentskog zahtjeva, da ponuda ponuđača ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ugovornog organa, odnosno, ponuda je prihvatljiva za Ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja prema utvrđenim kriterijuma Obavještenja o nabavci, odnosno Tenderskom dokumentacijom.

U skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i tačkom 10. predmetne Tenderske dokumentacije (Konkurentskog zahtjeva), konstatovano je da ne postoje uslovi za zakazivanje e-aukcije (za lotove: 1 i 2), s obzirom da je zaprimljena jedna prihvatljiva ponuda.

2. Prema rang listi i kriterijumu za vrednovanje ponuda, Komisija je predložila Ugovornom organu da sačini odluku o dodjeli ugovora, ponuđaču „Ragoso-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka, kao prvoplasiranom, a u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama i 36. Pravilnika, u iznosu od:

•          Lot 1: 17.350,00 KM bez pdv-a, odnosno, 20.299,50 KM sa pdv-om.

•          Lot 2:1.150,00 Km bez pdv-a, odnosno, 1.345,50 sa pdv-om, Ukupno: 18.500,00 KM bez pdv-a, odnosno, 21.645,00 KM sa pdv-om..

3. Ponuđač: „Ragoso-b medical equipment" d.o.o. Banja Luka, dostavio je dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uslova u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, te se oslobađa naknadnog dostavlja iste. u skladu satačkom 2.3 Konkurentskog zahtjeva (Napomena).

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke, ponuđači imaju pravo žalbe u roku do pet (5) dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) Zakona o javnim nabavkama.

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: