Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.04.2022. 08:07

Radovi na izgradnji novog objekta Centra za socijalni rad Tešanj - II faza

Izvor: Akta.ba, 22.04.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-11-3-750-12/22

Datum: 22.04.2022.godine

Na osnovu člana 70. stav 1. a u vezi sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda od 21.04.2022. godine, sačinjenog od strane Komisije za nabavke imenovane rješenjem Općinskog načelnika, Općinski načelnik, donosi:

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljnija ponuda u predmetu nabavke radova “Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj, faza II“ po cijeni bez PDV-a u inosu od 131.000,00 KM (slovima: stotinutridesetjednahiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 153.270,00,00KM (slovima: stotinupedesettrihiljadedvijestotinesedamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka) je ponuda ponuđača INTER doo Tešanj.

II

Ponuda je dostavljena u otvorenom postupku koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana

08.03.2022. godine pod brojem:375-1-3-33-3-13/22, obavještenje o nabavci objavljeno u Sl.glasniku BiH broj: 13/22 dana 11.03.2022.godine pod brojem:sl-5414-22, kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

III

Obavezuje se izabrani ponuđač (ako uz ponudu nije dostavio) da u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke dostavi ugovornom organu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoju ličnu, ekonomsku i fmansijsku sposobnost na način i u formi koja je propisana tenderskom dokumentacijom.

IV

Za realizaciju Odluke zadužuju se Služba za društvene djelatnosti i investicije općine Tešanj.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

VI

Ova odluka objavit će se na web-stranici Općine Tešanj vAvw.opcina-tesanj.ba, shodno članu 70. stav 6.Zakona o javnim nabavkama.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke za radove “Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj, faza II“ pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj:02-l 1-3-750-2/22 od 07.03.2022.godine. Odabran je otvoreni postupak, koji je objavljen na Portalu javnih nabavki dana 08.03.2022.godine pod brojem:375-l-3-33-3-13/22, obavještenje o nabavci objavljeno u Sl.glasniku BiH broj: 13/22 dana 11.03.2022.  godine pod brojem:sl-5414-22 a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude i to: ponuda INTER doo Tešanj i ponuda NEDJING doo Tešanj.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem Općinskog Načelnika broj: 02-11-3-750-5/22 od 30.03.2022.godine izvršila je dana 06.04.2022.godina javno otvaranje ponuda o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i isti proslijedila svim ponuđačima.

Komisija je na zatvorenoj sjednici izvršila provjeru formalne ispravnosti sadržaja pristiglih ponuda, te ustanovila da su sve ponude formalno ispravne (sadržajno kompletne i ispravnog sadržaja), i da se kao takve mogu ocjenjivati u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda, te je nastavljen postupak u pravcu zakazivanja E-aukcije jer je tenderskom dokumentacijom i predviđena E-aukcija.

Tačkom 5.1. Tenderske dokumentacije predviđeno je da će se u ovom postupku dodjele ugovora primjenit E-aukcija za ponuđače koji su podnijeli prihvatljive ponude te je ugovorni organ zakazao E-aukcija za dan 11.04.2022.godine od 10:00 sati sa vremenskim trajanjem od 10 (deset) minuta.

Iz Izvještaja o toku i završetku E-aukcije od 11.04.2022.godine vidljivo je da INTER doo Tešanj kao ponuđač zauzima prvo mjesto na Konačnoj listi ponuđača koji su učestvovali u E-aukciji.

Komisija je uz suglasnost Općinskog načelnika budući da je ponuđena cijena viša od procijenjene vrijednosti javne nabavke (akt od 11.04.2022.godine u predmetu spisa) uz dobijeno obrazloženje Stručnog saradnika za programe planiranja i razvoja investicija (akt od 13.04.2022.godine) nastavila sa aktivnostima na predmetu, u pravcu prijedloga o izboru najpovoljnijeg ponuđača, te sačinila konačnu listu kako slijedi:

1.         INTER doo Tešanj

2.         NEDJING doo Tešanj

Shodno navedenom, Komisija za javnu nabavku je prema utvrđenom kriteriju “najniža cijena ekonomski prihvatljive ponude" preporučila Općinskom Načelniku, općine Tešanj (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:02-l 1-3-750-11/22 od 21.04.2022.godine), da se u predmetu javne nabavke radova “Izgradnja novog objekta JU Centar za socijalni rad Tešanj, faza П“, donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i da se kao najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda za radove određuje ponuda ponuđača INTER doo Tešanj, odnosno kako je to navedeno u tački I ove Odluke, te da se sa istim zaključi ugovor u skladu sa ponudom i postignutom cijenom na E-aukciji za radove predmetne nabavke.

Uzimajući u obzir sve navedeno, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) kao najpovoljnija izabrana je ponuda ponuđača INTER doo Tešanj, za ponuđenu cijenu na E-aukciji održanoj dana 11.04.2022.godine po cijeni bez PDV-a od 131.000,00 KM (slovima: stotinutridesetjednahiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno sa PDV-om u iznosu od 153.270,00,00KM    (slovima: stotinupedesettrihiljadedvijestotinesedamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka).

Pouka o pravnom lijeku: Žalba na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača izjavljuje se URŽ-u putem ugovornog organa u roku od 10 dana od dana prijema Odluke, na način propisan Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (SI.glasnik BiH broj:39/14).

DOSTAVLJENO:

1.         Ponuđači x2,

2.         Služba za društvene djelatnosti i investicije,

3.         Web stranica općine Tešanj, elektronski,

4.         Predmet.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: