Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.04.2022. 11:59

(izmjena) Razne usluge štampe

Izvor: Akta.ba, 26.04.2022.

Broj: 0402-03- 1168/22

Sarajevo, 26.04.2022.

 

Odluke o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 0402- 03-1067/22 od 19.04.2022. godine i Zapisnika sa pregleda i ocjenjivanja ponuda ZP-OJ05-KN-05-06/22-01 od 15.04.2022. godine koji sadrži rang listu ponuđača. Direktor preduzeća donosi:

ODLUKU

o dostavljanju prijedloga ugovora ponuđaču čija je ponuda po rang listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača

I

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj KN-05-06/22 od 15.03.2022. godine za javnu nabavku raznih usluga štampe oglašenu pod brojem 17-7-2-53-3-37/22 od 28.03.2022. godine, dostaviće se prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda po rang listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, odnosno ponuđaču Štamparija Fojnica d.d., Prokoški put bb, 71270 Fojnica.

II

Ponuda ponuđača Štamparija Fojnica d.d. je na rang listi pozicionirana odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, sa ponuđenom cijenom u iznosu od 17.900,00 KM bez PDV-a.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka će, shodno principu transparentnosti, biti objavljena na vveb stranici Preduzeća - www.sarajevogas.ba istovremeno sa upućivanjem prijedloga ugovora ponuđaču iz tačke II ove odluke.

Obrazloženje

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za javnu nabavku raznih usluga štampe evidencijskog broja KN-05-06/22 za koji je bilo objavljeno obavještenje o nabavci broj 17-7-2-53-3-37/22 od 28.03.2022. godine, Ugovorni organ je Odlukom o rezultatima okončanog postupka javne nabavke i izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 0402-03-1067/22 od 19.04.2022. godine kao najuspješnijeg ponuđača proglasio Svjetlost-Sars d.d. Sarajevo. Obzirom daje ponuđač Svjetlost-Sars d.d., Muhameda Kantardžića br. 3, 71000 Sarajevo, kao izabrani ponuđač propustio u roku od tri radna dana dostaviti na adresu Ugovornog organa dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 45. stav (1) tačke c) i d) Zakona, Ugovorni organ je odlučio postupiti u skladu sa članom 72. stav (3) pod a) Zakona o javnim nabavkama, odnosno dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda po rang listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, a to je u ovom slučaju Štamparija Fojnica d.d. Prokoški put bb, 71270 Fojnica.

Pravna pouka:

Shodno odredbama člana 101. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br. 39/14) protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od pet (5) dana. Žalba se u pisanoj formi podnosi KJKP “Šaraj evogas*’ d.o.o. Sarajevo kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: