Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.07.2022. 10:57

Radovi na proširenju objekta JU Dječiji vrtić Donji Vakuf po sistemu ključ u ruke (montažni objekat, BTP 242 m²)

Izvor: Akta.ba, 08.07.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINI

SREDNJOBOSANSKI KANTON

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA DONJI VAKUF

Općinski načelnik

 

Broj: 02-45-00913/22-5 Datum: 08.07.2022.godine

 

Na osnovu člana 70. Slav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH",broj:39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-45-00913/22-4, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

 

I

 

Ugovor za javnu nabavku radova - Izvođenje radova na proširenju objekta dječijeg obdaništa u Donjem Vakufu, (montažni tip) dodjeljuje se PROMO d.o.o. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, kao najpovoljnijem ponuđaču za ponuđenu cijenu od 205,078,11 KM bez PDV-a odnosno 239.941,38 KM sa PDV-om.

 

II

 

Primjerak ugovora dostavit će se odabranom ponuđaču odmah po proteku roka za žalbu.

 

III

 

Ova odluka donesena je, nakon okončanog postupka javnih nabavki provedenog na osnovu odluke načelnika Općine Donji Vakuf, broj:02-45-00913/22 od 08.06.2022.godine, putem otvorenog postupka i tenderske dokumentacije broj:02-45-00913/22-1 od 09.06.2022.godine te preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-45-00913/22-4 od 08.07.2022. godine.

 

Javna nabavka je objavljena na portalu javnih nabavki pod brojem: 1344-1-3-4-3-3/22 od 09.06, 2022.godine te Službenom glasniku Bil i broj: 38/2022 dana 10.06.2022. godine.

 

IV

 

Zadužuje se Služba za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, da u suradnji sa Službom za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika poduzme aktivnosti vezano za realizaciju ove odluke.

 

V

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste, a bit će objavljena na službenoj web-stranici općine Donji vakuf www.donji-vakuf.ba i dostavljena ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

O b r a z I o ž e nj e

 

Dana 08.06.2022.godine Općinski načelnik je svojom odlukom broj:02-45-00913/22, pokrenuo postupak javne nabavke radova - Izvođenje radova na proširenju objekta DjeČijeg obdaništa u Donjem Vakufu, (montažni tip).

 

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 240.000,00 KM bez PDV-a.

 

Kako se radilo o javnoj nabavci procjenjenc vrijednosti preko 100.000,00 KM lo je odlučeno da se javna nabavka izvrši u skladu sa članom 14. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama putem otvorenog postupka uz održavanje E-aukcije te je obavijest o javnoj nabavci proslijeđena na portal javnih nabavki i objavljena pod brojem: j 344-1-3-4-3-3/22 od 09.06.2022.godine u 08:17 sati . Ista je objavljena i u Službenom glasniku Bil i broj: 38/22 od 10.06.2022.godine.

 

Nakon proteka roka za dostavu ponuda koji je bio 07.07.2022.godine do 12:00 sati Komisija za javne nabavke je na sjednici održanoj 07.07.2022.godine sa početkom u 13:00 sati je sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda te konstalovala da su u skladu sa Zapisnikom o prijemu ponuda broj. 02-45-00913/22-2 sačinjenim u prijemnoj kancelariji:

 

blagovremeno pristigla 1 (jedna) ponuda i to :

 

1) "PROMO" d.o.o Donji Vakuf, 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, da nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude shodno tenderskoj dokumentaciji a prema kojoj je ocijeniia da je najpovoljnija ponuda sa kriterijem, najniže ponuđene cijene , ponuda PROMO d.o.o Donji Vakuf, koja je ujedno i jedina ponuda.

 

Nakon izvršenog pregleda Komisija za javne nabavke je cijeneći kriterij najniže ponuđene cijene je konstatovala da je ponuđač PROMO Donji Vakuf ispunio uslove da se istome dodjeli ugovor o izvođenju radova.

 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio e-Aukciju ali u ista zbog toga što se na raspisani tender priojavio samo jedan ponuđač ni je ni održala-

 

Imajući u vidu sve gore izneseno, odredbu člana 64. stav 1. tacka b) najniža cijena ponude, Zakona o javnim nabavkama, preporuku Komisije za javne nabavke datu u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-45-00913/22-4 odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke,

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne smije biti manji od tri.

 

https://www.donji-vakuf.ba/index.php/javne-nabavke/467-odluka-o-dodjeli-ugovora-najpovljnijem-ponudacu-broj-02-45-00913-22-5-od-08-07-2022-godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: