Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.07.2022. 14:39

Radovi na izgradnji i adaptaciji ulica i puteva na teritoriji opštine Nevesinje

Izvor: Akta.ba, 08.07.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NEVESINjE      

NAČELNIK OPŠTINE       

 

Broj:02-012.4-17/22

Datum:08.07.2022.godine

 

Ha osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 37. Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova ("Službeni glasnik opštine Nevesinje", broj 5/15) na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-012.4-17/22 od 08.07.2022. godine, u postupku javne nabavke "Izgradnja i adaptacija ulica i puteva na teritoriji opštine Nevesinje", načelnik opštine je d o n i o

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 02-012.4-17/22 od 08.07.2022. godine i ugovor za javnu nabavku radova- "Izgradnja i adaptacija ulica i puteva na teritoriji opštine Nevesinje", zaključuje se sa najbolje ocijenjenim ponuđačem "HP INVESTING" d.o.o. Mostar, ponuda broj: 848/22, od 07.07.2022. godine sa cijenom u iznosu od 1.025.220,20 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču no proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Stručna služba Načelnika.

 

Član 4.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici www.opstinanevesinje.rs.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70, stav 6. Zakona o javnim nabavkama. 

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke brog 02¬012.4-17/22 od 16.06.2022. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.026.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj 217-1-3-42-3-15/22, poslano na objavu na Portal JN 17.06.2022. godine (sažetak objavljen u Sl. glasnik BiH, br. 41, od 24.06.2022. godine) Ispravka obavještenja broj 217-1-3-42-8-18/22, poslana na objavu na Portal JN 23.06.2022. godine (sažetak objavljen u Sl. glasnik BiH, br. 41, od 24.06.2022. godine)

Komisija za javnu nabavku, imenovana je Odlukom broj:02-012.4-17/22 od 16.06.2022. godine.

U postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda jedan ("HP INVESTING" d.o.o. Mostar);

-da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda ("HP INVESTING" d.o.o. Mostar);

-da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; -da jedina blagovremeno pristigla ponuda prihvatljiva;

-da e-aukcija nije održana iz razloga što je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumom iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, odgovorno lice ugovornog organa (načelnik) nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,' podzakonskim i internim aktima, te tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene. Rang lista prihvatljivih ponuda ie data u nastavku:

 

Osvojeno mjesto

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a) u KM

1)

"HP INVESTING" d.o.o. Mostar

1.025.220,20

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: