Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.07.2022. 12:16

Instrumenti za geodetsko snimanje GNSS/GPS

Izvor: Akta.ba, 15.07.2022.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16 i 36/19) i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS“, br. 70/12) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj:09/17) i člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'',broj.13/17, 02/18),  Gradonačelnik d o n o s i: 

 

O  D  L  U  K  U  O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA 

u postupku javne nabavke  SKP-26/22 

 

I  U postupku javne nabavke putem Otvorenog postupka uz provođenje E-aukcije, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 13.06.2022. godine; i u Sl.glasniku BiH br. 39/22 od 17.06.2022. godine a koja se odnosi na nabavku roba: NABAVKA INSTRUMENTA ZA GEODETSKO SNIMANjE  GNSS/GPS, ponude su dostavili sledeći ponuđači: 

1.

DOO „SV COMPANY“,  Trn, Laktaši

2.

DOO  „S2 IT“ , Banja Luka  

II  

Nakon razmatranja prispjelih ponuda komisija je ustanovila  da su sve ponude dostavljene u skladu sa tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma – najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, i nakon provedene e-aukcije, utvrđena  konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali na e-aukciji: 

1. DOO „SV COMPANY“,  Trn, Laktaši 10.300,00 KM bez PDV-a

2. DOO  „S2 IT“ , Banja Luka  10.600,00 KM bez PDV-a 

i ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač: 

DOO „SV COMPANY“,  Trn, Laktaši  sa ponuđenom cijenom u iznosu od 10.300,00 KM (bez PDV-a)  

III 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-404-108/22 od 08.07.2022.  godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. 

IV 

Izabrani ponuđač dužan je da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostavi original ili ovjerene kopije dokumenata kojima potvrđuje vjerodostojnost dostavljene izjave iz člana 45.  Zakona o javnim nabavkama BiH . 

Ukoliko ponuđač u gore navedenom roku ne dostavi traženu dokumentaciju ugovorni organ će dalje postupati u skladu sa ZJN.   

V  

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste. 

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. 

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, a u skladu sa članom 99. ZJN. 

VI 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Grada Bijeljina"    

 

Broj:02-404-108/22 GRADONAČELNIK Bijeljina  Datum: LjUBIŠA PETROVIĆ  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: