Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.07.2022. 09:43

Terenska vozila za potrebe Općine

Izvor: Akta.ba, 01.07.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPClNA ILIDŽA

OPĆINSKI NAČELNIK

SLUŽBA ZA FINANSIJE

 

Broj: 06-11-3643-5/22 Ilidža. 01.07.2022.godine

 

Na osnovu člana 70 Zakona o javnim nabavkama BiH ( «Službeni glasnik BiH» broj 39/14), i na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 06-11-3643-2/22 od 01.07.2022 godine, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku broj 84/22 Nabavka terenskog vozila za potrebe Općine

 

I          

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke za JN 84/22 Nabavka terenskog vozila za potrebe Općine, kojom se ponuda ponuđača GUMA M d.o.o.. ul. Bišće polje bb, Mostar proglašava najpovoljnijom.

 

II         

Po pravosnažnosti ove Odluke, Ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja Ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima- uslovima Ugovornog organa navedenim u Konkurentskom zahtjevu

 

III       

Istovremeno sa dostavljanjem ove Odluke ponuđaču, ista će se objaviti na web stranici Ugovornog organa

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke broj 84/22 Nabavka terenskog vozila za potrebe Općine putem konkurentskog zahtjeva sa e-aukcijom pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke broj: 06-11-3643/22 od 06 06 2022.godine.

Javna nabavka objavljena je na portalu javnih nabavki brojem obavještenja 888-7-1-167-3-112/22 od 13.06.2022.godine

Do datuma određenog kao krajnji rok za prijem ponuda, pristigle su slijedeće ponude:

Rbr.

Broj protokola

Naziv/ Ime ponuđača

Ukupna cijena ponude (bez PDV-a)

1.

06-12627/22

GUMA M d.o.o. Mostar

33 970.00 KM

 

Obzirom da je pristigla jedna ponuda ponuđača GUMA M d o o Mostar čija vrijednost iznosi bez PDV-a 33 970,00 KM. koja je prihvatljiva i koja je u okviru procjenjene vrijednost predmetne nabavke. Komisija za javne nabavke je zapisnikom broj: 06-11-3643-2/22 od 01 07 2022 godine dala preporuku ugovornom organu za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača naprijed navedenom ponuđaču Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke Žalba se podnosi u pisanoj fprmi u 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: