Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.07.2022. 09:51

Usluge održavanja softvera za mlijeko

Izvor: Akta.ba, 08.07.2022.

JU VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE „Dr Vaso Butozan"

Broj: 22/651-50-383-6

Banja Luka: 08.07.2022.

 

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH br.39/14) i člana 24. Statuta JU Veterinarski institut RS „Dr Vaso Butozan" Banja Luka, (broj: 60-25/17 od 05.05.2017. godine), u postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda br. 22/651-50-383-3 od 14.06.2022. godine - nabavka usluge: Održavanje softvera za ml ijeko, direktor Instituta donosi

 

ODLUKU o izboru iajpovolјnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

KOMTEL" d.o.o. Gradiška je izabrani ponuđač prema kriteriju za dodjelu ugovora „ekonomski najpovolјnija ponuda" za javnu nabavku usluge: Održavanje softvera za mlijeko, te se imenovanom ponuđaču kao jedinom u ovom postupku nabavke dodjelјuje ugovor ukupne vrijednosti 34.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 40.716,00 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

 

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaklјučenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu nabavku, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavijestiti sve učesnike postupka nabavke o rezultatima analize pristiglih ponudau ovom postupku nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona.

 

Obrazloženje

 

Komisija za javne nabavke, imenovana rješenjem broj 22/651-50-383-2 od 13.06.2022. godine godine, na osnovu Obavještenja o nabavci objavlјenog na Portalu javnih nabavki pod br. 877-7-2-127-3-53/22 od 14.06.2022. godine, provela je postupak javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, za nabavku usluge: Održavanje softvera za mlijeko. Javno otvaranje ponuda izvršeno je 23.06.2022. godine u 12:30 časova. Dostavlјanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema svim učesnicima postupka nabavke u zakonskom roku.

 

Na otvaranju ponuda je konstatovano da je do zakazanog roka 23.06.2022. godine do 12:00 časova, pristigla samo 1 (jedna), propisno adresirana i zatvorena ponuda ponuđača:

 

1. „KOMTEL" d.o.o. Gradiška

 

>          Cijena: 34.800,00 KM bez PDV-a,

 

>          Rok plaćanja: 60 dana

 

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da navedeni ponuđač ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa,odnosno da je ponuda prihvatlјiva za ugovorni organ.

 

Shodno prethodno navedenom, Komisijaje jednoglasno dala preporuku direktoru ugovornog organa da donese slјedeću:

 

Odluku o dodjeli ugovora za nabavku usluge: Održavanje softvera za mlijeko, ponuđaču „KOMTEJ1" d.o.o. Gradiška, kao jedinom ponuđaču, u ukupnoj vrijednosti 34.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 40.716,00 KM sa PDV-om.

 

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora izvršio povrede odredbi Zakona ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, minimum 3 (tri) primjerka, Ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je primio odluku odnosno obavještenje o izboru najpovolјnije ponude.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: