Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.07.2022. 08:41

Usluge najma građevinske mehanizacije​

Izvor: Akta.ba, 20.07.2022.

KJP ZOI'84 OCS d.o.o Sarajevo

 

Broj:2864/22

Datum: 20.7.2022.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 49.Statuta KJP ZOI'84 OCS d.o.o Sarajevo, te prijedlog- preporuka Komisije za nabavke broj: 2852/22 od 19.07.2022. godine, Direktor, donosi:

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

USLUGE NAJMA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

 

I

Ovom Odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača MGBH d.o.o.Sarajevo u postupku nabavke: "USLUGE NAJMA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE".

II

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama, u formi i sadržaju kako je to zahtjevano u tenderskoj dokumentaciji ovog postupka nabavke. Dokazi moraju biti fizički
dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa {do 16h), te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslani.
Dokaz koji se zahtjevaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

III

Nakon pravosnažnosti ove Odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača iz tačke 1 ove Odluke radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, odnosno poslati
obavještenje ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge, broj: 1578/22 od 26.04.2022.godine kojom se odobrava nabaka: "USLUGE NAJMA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE" i Rješenje direktora o imenovanju Komisije za javne nabavke, broj: 1750/22 od 10.05.2022.godine, proveden je Konkurentski zahtjev javne nabavke u postupku Obavještenja o nabavci broj: 707-7-2- 172-3-56/22 objavljenom dana 04.07.2022. godine.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke održano je dana 19.07.2022.godine u 14:00h, ul.Alipašina bb, ulaz E dvorana Zetra, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, broj: 2846/22 od 19.07.2022.g. Svim ponuđačima isti je dostavljen putem maila-a isti dan.

Komisija je prilikom otvaranja ponuda javno saopštila podatke o nazivu i sjedištu ponuđača, ukupnu cijenu ponude i eventualni popust, ne praveći tom prilikom uvid u sadržaj i validnost dostavljen dokumentacije. Na Protokol do roka određenog za prijem ponuda (do 19.07.2022.godine do 12h), ugovorni organ je zaprimio ponudu 1 (jednog) ponuđača i to: MGBH d.o.o. Sarajevo

Komisija je izvršila uvid u dostavljene ponude svih ponuđača koji su učestvovali u predmetnom postupku nabavke te je prilikom analize ponuda komisija utvrdila sljedeće:

1. Da ponuda ponuđača MGBH d.o.o. Sarajevo.u iznosu od 1.505,00 KM bez uračunatog PDV-a koja u potpunosti ispunjava sve pravne, ekonomske i tehničke uslove utvrđene pozivom za dostavljanje ponuda, te je ista ocijenjena kao formalno-pravno, ekonomski i tehnički prihvatljiva.

Obzirom da ponuda ponuđača MGBH d.o.o. Sarajevo.u potpunosti odgovara traženim zahtjevima ugovornog organa, da ovaj ponuđač ispunjava sve formalno-pravne, tehničke i ekonomske uslove odnosno zahtjeve ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovornog
organa, data je preporuka ugovornom organu da se u postupku nabavke : "USLUGE NAJMA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE" izvrši dodjela ugovora navedenom ponuđaču, kao najpovoljnijem, a koji je ponudio najnižu prihvatljivu ponudu, koja iznosi u iznosu, od 1.505,00 KM bez PDV-a odnosno 1.760,85 KM sa uračunatim PDV-om.

Cijeneći navedeno donosi se Odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci t koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona  o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od
5 (pet) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama, radnim danima u radno vrijeme.

Dostavljeno:

• Ponuđačima,

• Stručnim službama,

Kantonalno javno preduzeće, ZOI'84
Olimpijski centar Sarajevo d.o.o

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: