Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2022. 09:46

Terenska vozila

Izvor: Akta.ba, 03.08.2022.

Mješoviti Holding

Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje

Matično preduzeće

ZP „Elektro-Hercegovina a. d. Trebinje

 

Broj: 02-0147-2694-12/22

Datum:03.08.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stava (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavlјanju i radu Komisije za nabavke { SL. Glasnik BiH 103/14), člana 85, Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje i člana 57. Stauta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-0147-2694-10/22 od 25.07.2022. godine, u postupku javne nabavke Nabavka terenskih vozila je donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovolјnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj 02-0147-2694-10/22 od 25.07.2022. godine i ugovor za javnu nabavku terenskih vozila, dodJelјuje se ponuđaču „GUMA M" d.o.o. Mostar, ponuda broj 18-25/22 dostavlјena dana 19.07.2022. godine, za ponuđenu cijenu od 97.900,00 KM bez PDV-a, kao najbolјe ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana dostavlјanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 2.

PriJedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka za žalbu.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke i skladišta.

 

Član 4.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici www.elektroherceqovina.com .istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlјa se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke. shodno članu 71. stav (2) Zakona ojavnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut Posebnom Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-HO-0112-VI-3356-08/22 od 27.06.2022. godine. Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 98.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 1081-1-1-81-3-45/22, a objavlјeno je na Portalu javnih nabavki dana 04.07.2022. godine, sažetak obavještenja o nabvci objavlјen je u Sl. Glasniku BiH broj: 45/22 od 08.07.2022. godine.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 02-0147-2694-03/22 od 01.07.2022. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni i poređenju ponuda broj 02-0147-2694-09/22 od 25.07.2022. godine, Preporuku o izbor najpovolјnjeg ponuđača broj 02-0147-2694-10/22 od 25.07.2022. godine i Izvještaj o radu komisije broj 02-0147-2694-11/22 od 25.07.2022. godine.

 

u postupku no izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda. o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slјedeće:

 

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna

 

-           da je blagovremeno zaprimlјena jedna lonuda.

 

-           da nije bilo neblagovremeno primlјeih ponuda

 

-           da je ponuda ponuđača „GUMA M" d.o.o. Mostar kvalifikovana i prihvatlјiva, dostavlјeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potluno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu pispjelih ponuda, shodno kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti proluste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komioija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum najniže cijene.

-Rangiranje prihvatlјivih ponuda prema kriterijumu za izbor ponude:

 

Naziv / ime ponuđača

Ponuđena cijena (bez PDV-a)

1.

„GUMA M" d.o.o. Mostar

97.900,00

     

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovolјnija i prijedlog da se zaklјuči ugovor sa:

1

Naziv ponuđača

„GUMA M" d.o.o.

2.

Sjedište i adresa

Bišće polјe bb, 88100 Mostar

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

97.900,00 na paritetu DDP Trebinje

4.

Rok isporuke

180 dan od dana potpisivanja ugovora

5.

Podaci o dijelu ugovora koje se daje u podugovor i podaci o podizvođaču

Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b, člana 70, st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („SL. Glasnik BiH, broj 39/14), člana 8 . stav 2, tačka d) Pravilnika o uspostvlјanju i radu Komisije za nabavke ( SL. Glasnik BiH 103/14), člana 85. Pravilnika o javnim nabavka MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje te člana 57. stav 1 Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1 ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

Žalba se izjavlјuje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošilјkom na adresu MH ERS Matično preduzeća a.d. Trebinje ZP „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Trgjovana Raškovića br. 6, 89101 Trebinje.

 

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: