Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.09.2022. 08:36

Računari i računarska oprema

Izvor: Akta.ba, 05.07.2022.

Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske

 

Broj: 04/2.2.2-404-348-12/22

Datum: 05.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14) i člana 4. Uredbe o Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske" broj 90/07 i 114/07), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku robe „Nabavka računara i računarske opreme", objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 24.06.2022. godine, broj obavještenja 38-7-1-80-3-20/22, direktor Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske d o n i o je

 

ODLUKU

o izboru najnovoljnijeg ponuđača

 

1. Najpovoljniji ponuđač u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba „Nabavka računara i računarske opreme", broj 04/2.2.2-404-348/22, je „Biseommerce" d.o.o. Banja Luka, Miše Stupara 32, 78 000 Nanja Luka, 4401575810003.

2. Ponuda ponuđača broj 447/2022 od 05.07.2022. godine bila je najpovoljnija po kriterijumu „najniže cijene" u skladu sa članom 64. tačka 1. stav b) Zakona o javnim nabavkama.

3. Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija ali s obzirom da je Ugovorni organ zaprimio samo jednu prihvatljivu ponudu e-aukcija se ne može zakazati u skladu sa članom 3. stav (3) (Unoe i ocjena prihvatljivih ponuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik broj 66/16) nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.

 

5. Odluka će se objaviti na veb-stranici; www.vladars.net istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima, koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

6. Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokumentaciju u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama.

7. Po okončanju roka za žalbu, ugovorni organ pozvaće izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora kojim će se regulisati međueobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj 04/2.2.2-404-348-1/22 od 21.06.2022. godine, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Ista je objavljena na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci 38-7-1-80-3-20/22 od 24.06.2022. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 22.000 KM.

Kriterij za dodjelu ugovora je bio „najniža cijena" u skladu sa članom 64. stav (1) pod

b) Zakona o javnim nabavkama.

 

Redni broj:

Naziv i sjedište ponuđača

Cijena ponude bez PDV-a

1.

Biscommerce" d.o.o. Banja JTuka dana

05.07.2022. god. u 11.16 časova

protokolisana pod brojem

04/2.2.2-404-348-8/22

21.949,00 KM

 

Dana 05.07.2022. godine, u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama, izvršeno je javno otvaranje ponuda i sačinjen Zapisnik o otvaranju ponuda.

U skladu sa članom 63. stav (6) Zakona i članom 2. stav (2) Uputstva o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni Glasnik BiH" broj: 90/14), Zapisnik je proslijeđen ponuđaču u zakonskom roku putem maila i pošte.

Komisija je u Zapisniku o ocjeni ponuda, broj 04/2.2.2-404-348-11/22 od 05.07.2022. godine, konstatovala sledeće:

Ponuda ponuđača „Biscommerce" d.o.o. Banja Luka ispunjava formalno administrativne zahtjeve koji su navedeni u tenderskoj dokumentadiji, tj. original i kopija ponude, ponude su čvrsto uvezane i uredno numerisane, svi obrasci ispravno popunjeni i potpisani.

Pregledom traženih i doetavljenih dokumenata na osnovu kojih se utvrđuje da li postoje razlozi isključenja ponuđača utvrđeno je sledeće:

Ponuda ponuđača „Biscommerce" d.o.o. Banja Luka je prihvatljiva, tj. ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije, te će njihova ponuda biti predmet daljeg vrednovanja.

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljive ponude shodno utvrđenom kriteriju

- najniža cijena.

 

Redni broj

Ponuđač

Cijena bez PDV-a

Rang ponuđača

 

1.

Biscommerce" d.o.o.

Banja Luka

21.949,00 KM

21.949,00 KM

1.

             
 

 

Za ovaj postupak je predviđena e-aukcija ali s obzirom da je Ugovorni organ zaprimio samo jednu prihvatljivu ponudu e-aukcija se ne može zakazati u skladu sa članom 3. stav (3) (Unos i ocjena prihvatljivih ponuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponuda dostavila direktoru Zapisnik o ocjeni ponuda, broj 04/2.2.2-404-348-11/22 od 05.07.2022. godine, sa prijedlogom da se ugovor dodijeli najpovoljnijem ponuđaču „Biscommerce" d.o.o. Banja Luka, Miše Stupara 32, 78 000 Banja Luka, JIB 4401575810003 sa cijenom od 21.949,00 KM bez obračunatog PDV-a, tj. 25.680,33 KM sa obračunatim PDV-om.

Ponuđač je dužan dostaviti dokumente koji su traženi u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, tačka 3.1 tenderske dokumentacije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Obavještenja o izboru.

Nakon razmatranja prijedloga Komisije utvrđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od pet dana od dana prijema Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa.

 

Dostaviti:

1. Ponuđaču

2. Evidenciji

 

3. a/a

ISO 9001:2015

Br. cert: 30150015 QM15

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: