Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.11.2022. 09:36

Proširenje objekta JU Dječiji vrtić Donji Vakuf po sistemu ključ u ruke (montažni objekat, BTP 242 m2)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1344-1-3-4-5-7/22


Broj obavještenja o nabavci 1344-1-3-4-3-3/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA DONJI VAKUF
IDB/JIB 4236222970006
Kontakt osoba ADIS HABIB
Adresa 14. septembar 22
Poštanski broj 70220 Donji Vakuf (bhp sa)
Općina/Grad Donji Vakuf
Telefon (030) 509-600
Faks (030) 509-615
Elektronska pošta opcinadv@bih.net.ba
Internet adresa www.donji-vakuf.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Donji Vakuf

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Proširenje objekta JU "Dječiji vrtić" Donji Vakuf po sistemu "ključ u ruke" (montažni objekat, BTP 242 m² )

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Proširenje objekta JU "Dječiji vrtić" Donji Vakuf po sistemu "ključ u ruke" (montažni objekat, BTP 242 m² )

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45214100-1 Građevinski radovi na zgradama za dječiji vrtić

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donji Vakuf, ul. 770. Slavne brdske brigade

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok izvođenja radova maksimalno 60 (šezdeset) kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog izvođača u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PROMO D.O.O. 4236105820001 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

205078,11

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

205078,11

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.10.2022.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

205078,11

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

205078,11

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: