Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.12.2022. 11:56

Izgradnja kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velikih drveta

Izvor: Akta.ba, 16.12.2022.

Bosne i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Kanton Sarajevo 

Grad Sarajevo 

Općina Novi Grad Sarajevo 

Općinski načelnik

 

Broj: 02/12-19-19757/22 

Sarajevo, 8.12.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (I) tačka b) i člana 70. stav (1). (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bill**, br. 39/14). člana 3. Pravilnika o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa („Službeni glasnik „BiH“, br. 55/15), člana IX. Sporazuma o zajedničkom pokretanju postupka javne nabavke „Izgradnja kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića. Srdana Aleksića i Velikih drveta” broj 02/08-19-9125/22 od 19.4.2022. godine i člana 14. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova broj: 09-05-26263/15 od 27.11.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba. vršenju usluga i ustupanju radova broj 02/12-05-10708/18 od 16.5.2018. godine i broj 02/12-45-8834/20 od 02.7.2020. godine, a na preporuku Komisije /а javnu nabavku radova imenovanu rješenjem broj 02/02-04-16570/22 od 25.7.2022. godine. Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu zajedničke javne nabavke - „Izgradnja kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Srdana Aleksića i Velikih drveta"

 

I

Okvirni sporazum za javnu nabavku u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića, Srdana Aleksića i Velikih drveta. broj obavještenja 422-1- 3-203-3-178/22, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 19.9.2022. godine i “Službenom glasniku Bili- Oglasnik javne nabavke”, br. 64/22, Ispravka TD 422-1-3-203 22 od 10.10.2022. godine i TD 1ZM2 422-1-3-203 22 od 26.10.2022. godine i “Službeni glasnik Bili Oglasnik javne nabavke' br. 72/22 od 28.10.2022. godine, dodjeljuje se grupi ponuđača „Mevludin commerc d.o.o. Sarajevo i Radis“ d.o.o. Istočno Novo Sarajevo, sa ponuđenom u iznosu od 1.243.600.00 KM bez PDV-a. odnosno 1.455.012.00 KM sa PDV-om.

II

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da ovu Odluku objavi na web stranici Općine, istovremeno sa upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama, te da nakon isteka žalbenog roka pripremi ugovor i dostavi Općinskom načelniku na potpis.

III

Obavezuje se trupa nonudača iz tačke I ove Odluke da u roku od 5(pet) dana od dana zaprimanja iste. dostavi dokumente tražene u tački 3.1.3. tenderske dokumctancijc koji se odnose na član 45. stav 2 tačka od a) do d) Zakona i tački 3.3.2. tenderske dokumentacije koja se odnosi na ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi koje će dostaviti odabrani ponuđač moraju biti original ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana utvrđenog kao krajnji rok za predaju ponuda.

Obavezuje se grupa ponuđača iz tačke I ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja iste. dostavi dokumentaciju iz tačke 5.8.1 tenderske dokumentacije koja se odnosi na licencu za poslove građenja građevina iz područja niskogradnje.

 

Obrazloženje

Odlukom broj 02/12-19-19757/22 od 15.9.2022. godine Općina Novi Grad Sarajevo pokrenula je postupak zajedničke javne nabavke sa Direkcijom za putevc Kantona Sarajevo - Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića. Srdana Aleksića i Velikih drveta, broj obavještenja 422-1-3-203-3-178/22, objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 10.9.2022. godine i "Službenom glasniku Bili- Oglasnik javne nabavke”, br. 64/22, Ispravka I'D 422- 1-3-203 22 od 10.10.2022. godine i ll> 1ZM2 422-1-3-203 22 od 26 10.2022. godine i “Službeni glasnik BiH,-'Oglasnik javne nabavke" br. 72/22 od 28.10.2022. godine. Predmetni postupak zajedničke javne nabavke pokrenut je sa Direkcijom /а puteve Kantona Sarajevo na osnovu člana 3. Pravilnika o provođenju postupka*zajedničke javne nabavke i osnivanja centralnog nabavnog organa („Službeni glasnik ..Bili”, br. 55/15) i člana IX. Sporazuma o zajedničkom pokretanju postupka javne nabavke ,.Izgradnja kružne raskrsnice na spoju ulica Džemala Bijedića. Srdana Aleksića i Velikih drveta" broj 02/08-19-9125/22 od 19.4.2022. godine.

Zapisnikom o otvaranju ponuda od 02.11.2022. godine Komisija je konstatovala da su u predviđenom roku. u propisno upakovanim kovertama, pristigle tri (3) ponude ponuđača: 1. ‘‘Mevludin commcrc” d.o.o. Sarajevo i “Radiš" d.o.o. Istočno Novo Sarajevo i 2. “Bosnian” d.o.o. Sarajevo i 3. “Strabag" d.o.o. Sarajevo.

Nakon što je Komisija utvrdila da su blagovremeno pristigle tri ponude. Komisija je pristupila analizi i ocjeni ponuda u skladu sa uslovima iz. tenderske dokumentacije. Komisija je utvrdila da ponuda ponuđača „Strabag" d.o.o. Sarajevo ne ispunjava kvalifikacioni uslov tražen u tenderskoj dokumentaciji iz tačke 3.4.2. h) cijena ponude: „Doka: izdat od PIO ili MIO ili Porezne uprave da ponuđač u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima zaposlenog jednog diplomiranog inženjera - građevinske ili arhitektonske struke sa datumom izdavanja ne starijim od 30 dana računajući od dana utvrđenog kao krajnji rok za predaju ponuda-(original Hi ovjerena kopija). '* Ponuđač „Strabag*4 d.o.o. Sarajevo je na straneama 74 77 ponude dostavio Listu osiguranih lica za obaveznika broj 13-913-12- 5-8035/22 od 30.9.2022. godine izdatu od strane Porezne ispostave Novo Sarajevo, odnosno stariju od 30 dana, obzirom da je otvaranje ponuda zakazano za 02.11.2022. godine. Nadalje, ponuđač je na stranicama 80-81 dostavio diplomu i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za jedno lica VSS građevinske struke, ali nije dostavio dokumentaciju zahtjevanu tačkom 3.4.1. b) ,Ma ponuđač u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima zaposlenog jednog diplomiranog inženjera - građevinske ili arhitektonske struke sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje 5 /pet/ godina u strucr. Ponuđač je dostavio I.istu osiguranih lica na kojoj je naznačen datum prijave za lice VSS za koje je dostavljena diploma i biografija svojeručno potpisana od strane lica VSS. ali navedeni dokumenti ne predstavljaju dokaz o radom iskustvu u struci prevashodno jer nisu dostavljena uvjerenja poslodavaca kod kojih je imenovani ranije radio ili uvjerenje PIO/MIO o random staži imenovanog.

Tačkom 3.4. l.d) TD zahtjevano je da: "Ponuđač treba da ohezhjedi slijedeću mehanizaciju i opremu: dva kipper kamiona do 10 i nosivosti, četiri kipper kamiona preko 10 I nosivosti, jedan ulovarivačjedan kombinovani radni stroj ( utovarivač- rovokopač) jedan grejder, dva bager- rovokopač do S i. jedan bager do 15-20 tjedan valjak do 2 I. dva valjka 2-6 tjedan valjak 11-25 l. jedan fmi.šer. jedna freza za asfalt jedan rezač za asfalt i be ton jedna vihro ploča mase 150- 200kgjedan vihro nahijač-skakavac. jedan hidraulični pneumatski čekić- alat za bager, jedan Kamion cisterna m prs Konje vodena trasi ( radi sprečavanja podizanja prašine) jedna oplata za razupiranje rova ( kanalska) Geodetska oprema, jedan UN SS uređaj , jedna totalnu slanica jedan optički nivelir i Alat za montažu daktHnih cijevi ( / SET)." Navedeno sc dokazuje dokumentacijom iz tačke 3.4.2. e) tenderske dokumentacije. Uvidom u ponudu ponuđača „Strabag" d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da su na stranicama 174-175 ponude dostavljene ovjerene kopije potvrda o vlasništvu vozila, a ne važeća saobraćajna dozvola te se iz istih ne može utvrditi podatak da li je vozilo registrovano kao i tražene karakteristike nosivosti za kipper kamion do 10 t nosivosti (2 komada), /а bager rovokopač do 8 t (2 kom) dostavljen je dokaz - ugovori o poslovno tehničkoj saradnji sa firmama City transport d.o.o. Vareš i firmom „Hydra** d.o.o. Sarajevo, ali je na stranici broj 197 ponude dostavljena upotrebna dozvola bez zapisnika, te se iz navedene dokumentacije ne može utvrditi masa (8t) kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Na stranici 135 ponude dostavljena jc upotrebna dozvola za vibro ploču koja je unajmljena od firme „Sarajevo putevi" d.d. Sarajevo sa kojom je sklopljen ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. U upotrebnoj dozvoli nema evidencije o masi ploče (IM) do 200 kg kako jc zahtjevano tenderskom dokumentacijom), a uz upotrebnu dozvolu  nije priložen zapisnik koji opisuje tražene karakteristike. Na stranici 173 dostavljena je ovjerena kopija potvrde o vlasništvu za kamion-cisterna za prskanjc vode na trasi (Ikom), a ne važeća saobraćajna dozvola kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom.

Iz naprijed navedenih razloga utvrđeno je da ponuđač „Strabag** d.o.o. Sarajevo ne ispunjava uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji iz tačke 3.4.1. b) i d) i tačke 3.4.2 b) i e). te je ponuda odbačena shodno odredbama člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je utvrdila da preostale dvije ponude ponuđača „Bosnian** d.o.o. Sarajevo i grupe ponuđača „Mevludin commerc“ d.o.o. Sarajevo i „Radis** d.o.o. Istočno Novo Sarajevo ispunjavaju formalno-pravne i kvaliilkacione uslove tražene u tenderskoj dokumentaciji. Izvršena je računska kontrola ponuda i konstatovana je računska greška kod ponuđača „Bosnian4* d.o.o. Sarajevo. Po zahtjevu Komisije ponuđač je dostavio suglasnost na ispravku računske greške broj 369/22 od 15.11.2022. godine.

I'enderskom dokumentacijom u tnčki 1.5.5. i 5.5. predviđeno je provođenje e-aukcije, te je u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (..Službeni glasnik Bill**, br. 66/16) zakazano održavanje e-aukcije na Portalu javnih nabavki Bili za dan 21.11.2022. godine sa početkom u 09:30 sati. Nakon okončane e-aukcijc za predmetnu nabavku, a na osnovu Izvještaja o toku i završetku e-aukcije broj postupka 422-1-3-203/22 od 21.11.2022. godine, Komisija je utvrdila da konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali na e-aukciji izgleda kako slijedi:

1.         grupa ponuđača: “Mevludin Commcrc” d.o.o. Sarajevo i “Radis” d.o.o. Istočno Sarajevo sa ponuđenom cijenom za okvirni sporazum u iznosu od 1.243.600,00 KM bez PI)V-a i

2.         “Bosnian" d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom za okvirni sprazum u iznosu od 1.244.851.60 KM bez. PI)V-a.

U skladu sa Članom 8. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije izvršeno jc umanjenje za svaku poziciju tehničke specifikacije za proccnat koji iznosi konačno procentualno umanjenje cijene postignute nakon e-aukcije, tako da ponuđena cijena za ugovor grupe ponuđača „Mevludin commerc** d.o.o. Sarajevo i „Radis** d.o.o. Istočno Sarajevo iznosi 1.243.600.00 KM bez PI)V-a. odnosno 1.455.012.00 KM sa PDV-om. Ponuđač je putem protokola dana 01.12.2022. godine dostavio suglasnost na obračun nakon c-aukcijc sa ovjerenom svakom stranicom predmjera radova.

Komisija je utvrdila da je prvorangirana ponuda za okvirni veća od procijenjene vrijednosti utvrđene Odlukom o pokretanju postupka. Komisija je shodno odredbama Sporazuma br. 02/08-19- 9125/22 od 19.4.2022. godine od Službe za finansijc Opčine Novi Grad Sarajevo zatražila stručno mišljenje za mogućnost odobravanja dodatnih sredstava u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Mišljenjem broj 02/09-1 l-JN-20/22 DŽK od 06.12.2022. godine Služba za finansijc je dala saglasnost za traženi dodatni iznos, te je Komisija dala preporuku za zaključenje okvirnog sporazuma sa prvorangiranim ponuđačem.

Imajući u vidu da je Komisija u cijelosti pravilno provela postupak i daje izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom, to se prihvata preporuka Komisije za javnu nabavku radova, te je shodno odredbama člana 64. stav (1) lačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za ramatranje žalbi BiH putem ugovornog organa u roku od 10 (deset) dana od prijema Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka u skladu sa članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

DOSTAVITI:

1.         Ponuđačima u postupku

2.         Služba za zajedničke poslove

3.         Komisija za javne nabavke radova

4.         U spis

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: