Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.02.2023. 14:24

Tehnički pregled vozila

Izvor: Akta.ba, 06.02.2023.

KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO 

DIREKTOR

Izvod broj : 200/22

Sarajevo, 06.02.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, te člana 43. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 200/22 od 23.01.2023. godine, u postupku javne nabavke br. 200/22 „Tehnički pregled vozila" donosi se :

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj200/22 od 23.01.2023. godine i ugovor za javnu nabavku usluga : „Tehnički pregled vozila" - tender broj 200/22 dodjeljuje se ponuđaču: „CENTROTRANS" d.d.    Sarajevo, ponuda broj:

1/6547/22 od 16. 12. 2022 godine, za ponuđenu cijenu od 50.440,45 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke izvod broj : 200/22 od 25.10.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke bez PDV-a iznosi : 60.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-1-2-206-3-337/22 poslano je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 26. 10. 2022 godine, a sažetak obavještenja o nabavci je objavljen u SI. glasniku BiH broj 72. od 28. 10. 2022 godine, ispravka obavještenja o nabavci broj: 247-1-2-206-8- 383/22 poslano je na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 13. 12. 2022 godine, a sažetak ispravke obavještenja o nabavci je objavljen u SI. glasniku BiH broj 82. od 16. 12. 2022 godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 541/21 od 28.12.2021. godine i Rješenjem o dopuni Rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke broj 541/21 od 28.12.2021. godine, izvod broj 200/22-1 od 25.10.2022. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 02.02.2023.g. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 200/22 u postupku javne nabavke usluga : „Tehnički pregled vozila" - tender broj 200/22. 

Komisija za javne nabavke je sačinila Zapisnik komisije o pregledu i ocjeni ponuda, broj 200/22 od 20.12.2022.g., u kome je utvrđeno sljedeće:

Komisija konstatuje daje na osnovu Obavještenja o nabavci broj 247-1-2-206-3-337/22 od 26. 10. 2022 godine i ispravke obavještenja o nabavci broj: 247-1-2-206-8-383/22 od 13. 12. 2022 godine, proveden postupak javne nabavke putem otvorenog postupka te je izvršeno javno otvaranje ponuda dana: 20. 12. 2022 godine u 13:20 sati, a što je konstatovano zapisnikom sa otvaranja ponuda br. 200/22.

Za predmetnu javnu nabavku dostavljene su tri (3) ponude ponuđača:

1.         Ponuđač: „АС QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo

2.         Ponuđač: ,,OSING“ d.o.o. Sarajevo

3.         Ponuđač: ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo

Navedeni ponuđači su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki i samim tim ostvarili pravo učešća u postupku.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđačima u zakonskom roku.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 21. 12. 2022. godine pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu: oblika ponuda (numeracija, uvezivanje i dr.), cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda.

Komisija je utvrdila da dostavljene ponude ponuđača „АС QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo; ,,OSING“ d.o.o. Sarajevo i ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo ispunjavaju zahtjevane tenderske uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponuda koje su zadovoljile uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R.

br.

Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija

Ponuđači

*AC

QUATTRO“

doOoOf

Sarajevo

„OSING"

d.o.o.

Sarajevo

„CENTRO

TRANS"

d.d.

Sarajevo

1.

Tačka: 12 TD:

Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Aneks IV; Prilog 7.

DA

DA

DA

2.

Tačka 13.3 TD:

Original ili ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ili Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili Rješenja o registraciji ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, kojim se dokazuje da ponuđač ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili daje registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavlja profesonalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije (organ uprave - općina, sud ili notar).

DA

DA

DA

3.

Tačka: 14.TD:

Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama - Aneks VIII; Prilog 8.

DA

DA

DA

 

Komisija konstatuje da ponuđači „АС QUATTRO“ d.o.o. Sarajevo; ,,OSING“ d.o.o. Sarajevo i ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo ispunjavaju kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

Pregledom ostale zahtijevane dokumentacije/aneksa-priloga, konstatovano je slijedeće:

R.

br.

Ostalu zahtjevana dokumentacija/aneksi-pnlozi

Ponuđači

QUATTRO

“d.o.o.

Sarajevo

„OSING“

d.o.o.

Sarajevo

CENTRO-

TRANS“

d.d.

Sarajevo

1.

Tačka: 15.TD pod 1:

Popunjen Obrazac za ponudu - Aneks 11; Prilog 1.

DA

DA

DA

2.

Tačka: 15.TD pod 1.1.:

Popis dokumenata uz ponudu koji čini sadržaj ponude - Aneks II; Prilog 1.

DA

DA

DA

2.1

Tačka: 15 TD pod 2.:

Popunjen Obrazac za cijenu ponude - Aneks III; Prilog 2

Nije u skladu sa zahtjevima iz TD

Nije u skladu sa zahtjevima iz TD

DA

3

Tačka: 30 i 35 TD:

Nacrt okvirnog sporazuma - Prilog 5.

DA

DA

DA

4.

Tačka: 30 i 36 TD:

Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci - Prilog 6.

DA

DA

DA

5.

Tačka: 42 TD:

Povjerljive informacije - Prilog 4.

DA

DA

DA

6

Tačka: 15.TD pod 8.

Kopija ponude (kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original, a dostavlja se zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakovane u jednu zajedničku kovertu).

DA

DA

DA

Pregledom ponude ponuđača ..AC OUATTRO“ do.o. Sarajevo konstatovano je da je isti u dostavljenom Obrascu za cijenu ponude - Aneks III; Prilog 2, izvršio više ispravki koje nisu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije tačka 16.1.5 „Ispravke ponude“.

Navedene ispravke su urađene na strani br. 13 ponude za stavke po rednim brojem 31 i 32 u koloni 13 „Popust na jediničnu cijenu za preventivni tehnički pregled u KM (ukoliko se nudi)“, gdje je koristio korektor i upisani broj podebljan; na strani br. 17 ponude, za stavku pod rednim brojem 4 u koloni 12 „Jedinična cijena za preventivni tehnički pregled u KM bez PDV-a“, ponuđač je uradio ispravku na način da je koristio korektor, na strani br. 25 ponude, za stavku pod rednim brojem 26 u koloni 15 „Jedinična cijena za godišnji tehnički pregled u KM bez PDV-a“, ponuđač je uradio ispravku na način daje koristio korektor, na strani br. 29 ponude, za stavku pod rednim brojem 34 u koloni 16 „Popust na jediničnu cijena za godišnji tehnički pregled u KM (ukoliko se nudi)“, ponuđač je uradio ispravku na način daje koristio korektor, na strani br. 30 ponude za stavke po rednim brojem 37, 38 i 39 u koloni 16 „Popust na jediničnu cijena za godišnji tehnički pregled u KM (ukoliko se nudi)“ ponuđač je uradio ispravku na način da je koristio korektor i upisani broj podebljan; na strani br. 30 ponude za stavke po rednim brojem 42, 43 i 44 u koloni 13 „Popust na jediničnu cijenu za preventivni tehnički pregled u KM (ukoliko se nudi)“, ponuđač je uradio ispravku na način da je koristio korektor i upisani broj podebljan; na strani br. 31 ponude, za stavku pod rednim brojem 50 u koloni 14 „Konačna jedinična cijena za preventivni tehnički pregled u KM bez PDV-a sa popustom (ukoliko se nudi)“, ponuđač je uradio ispravku na način da je koristio korektor; na strani br. 32 ponude, u dijelu ukupno teretna vozila u koloni 15 „Jedinična cijena za godišnji tehnički pregled u KM bez PDV-a“ ponuđač je uradio ispravku na način da je raniji broj prekrižio i upisao novi broj,

ispravku potvrdio potpisom ali je propustio da kod navedene ispravke upiše i datum: na strani br. 45 ponude za stavku po rednim brojem 29 u koloni 15 „Jedinična cijena za godišnji tehnički pregled u KM bez PDV-a“, ponuđač je uradio ispravku na način daje koristio korektor; na strani br. 45 ponude za stavke po rednim brojem 31 i 32 u koloni 18 „Ukupna cijena tehnički pregled za godinu dana (Preventivni+godišnji sa popustom ukoliko se nudi), ponuđač je uradio ispravku na način daje koristio korektor i upisani broj podebljan; na strani br. 48 ponude, u dijelu ukupno teretna vozila u koloni 15 „Jedinična cijena za godišnji tehnički pregled u KM bez PDV-a“ ponuđač je uradio ispravku na način da je raniji broj prekrižio i upisao novi broj, ispravku potvrdio potpisom ali je propustio da kod navedene ispravke upiše i datum.

Komisija konstatuje da izvršene ispravke nisu urađene u skladu sa postavljenim zahtjevima iz tačke 16.1.5 tenderske dokumentacije „Ispravke u ponudi44, koja jasno i precizno definiše način vršenja ispravki i to: Ukoliko ponuđači vrše ispravke u ponudi, iste moraju biti urađene na način da su vidljive (ispravljeni podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke, a sve prema članu 18. stav (1) tačka m) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 90/14, 20/15).

Napomena: Ukoliko ponuđač prilikom pripremanja ponude napravi ispravku, istu ispravlja na način da navedene podatke prekriži, ali da isti ostanu vidljivi, zatim navodi nove podatke i iste potvrđuje potpisom i datumom izvršene ispravke.

Ukoliko ponuđač u ponudi izvrši podebljavanje slova ili brojeva potrebno je da postupi na isti način kao kod ispravke u punudi.

Ispravke moraju biti vidljive i ne smiju se raditi korektorom, korektivnom trakom i drugim korektivnim priborom.

Obzirom na navedeno, komisija konstatuje da ponuda ponuđača „АС QUATTR044 d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, te se ponuda ovog ponuđača u skladu sa odredbama članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama odbacuje kao neprihvatljiva i ista nije predmet daljeg razmatranja.

Pregledom ponude ponuđača .. OSING “ d.o.o. Sarajevo, konstatovano je da Obrazac za cijenu ponude - Aneks III; Prilog 2 nije popunjen kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. Naime, ponuđač je u Obrascu za cijenu ponude na stranicama broj 41 i 42 ponude za teretna vozila - I godina za stavke od 23 do 28 u koloni br. 15 „Jedinična cijena za godišnji tehnički pregled u KM bez PDV-a“ i koloni 17 „Konačna jedinična cijena za godišnji tehnički pregled u KM bez PDV-a sa popustom (ukoliko se nudi)44 nije iskazao cijenu već je za navedene stavke upisao nulu (0,00). Ponuđač je navedeni propust uradio za prvu godinu dok je za drugu i treću godinu za iste stavke upisao cijenu. Također navodimo da je tenderskom dokumentacijom u Obrascu za cijenu ponude ispod specifikacije za svaku godinu naznačeno i boldirano Napomena: Ponuđač je obavezan popuniti sve prazne kolone u specifikaciji, (ukoliko nije nuđen popust kolone 12 i 14 će biti iste kao i kolone 15 i 17).

Nepopunjavanjem navedenih kolona na zahtjevani način iz tenderske dokumentacije ponuđač „OSING44 d.o.o. Sarajevo nije ispunio zahtjeve ugovornog organa odnosno nije postupio u skladu sa tačkom 19. „Obrazac za cijenu ponude44 i tačkom 20. tenderske dokumentacije „Način određivanja cijene ponude44.

Imajući u vidu gore navedeno, komisija konstatuje da ponuda ponuđača „OSING44 d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, te se ponuda ovog ponuđača u skladu sa odredbama člana 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama odbacuje kao neprihvatljiva i ista nije predmet daljeg razmatranja. 

Komisija konstatuje daje ponuđač ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo dostavio ostalu zahtijevanu dokumentaciju kako je navedeno u tabelarnom prikazu, te je od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano da je navedeni ponuđač ispunio sve postavljene tehničke zahtjeve, zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničke specifikacije.

Također je konstatovano daje ponuda ponuđača ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo potpisana po punomoći i ovjerena pečatom ponuđača, te ima broj i datum.

Pojašnjenje u smislu čl. 68. stav (3) ZJN, a koji se odnosi na pojašnjenje dokumenata koje su dostavili u skladu sa čl. 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenta - se nije zahtjevalo.

Računskom kontrolom specifikacije ponude ponuđača ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo konstatovano je da nema grešaka računske prirode.

Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu sljedećeg kriterija: Najniža cijena (čl. 64. stav 1. tačka b) ZJN).

Tenderskom dokumentacijom je predviđena primjena e-aukcije, a obzirom da je pristigla samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (SI. glasnik BiH broj 66/16) e-aukcija ne može zakazati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Komisija jednoglasno daje prijedlog Ugovornom organu da za nabavku usluga: „Tehnički pregled vozila“ - tender broj 200/22 donese Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču: ,,CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo, broj ponude: 1/6547/22 od 16. 12. 2022 godine, čija vrijednost ponude iznosi: 50.440,45 KM bez PDV-a.

Iz gore navedenih razloga, ugovorni organ je prihvatio preporuku komisije i primjenom odredbi člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), donesena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku :

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: