Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 08:24

Usluge održavanja registrofona i radio uređaja na prugama FBiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1050-1-2-275-5-32/23


Broj obavještenja o nabavci 1050-1-2-275-3-162/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200450270001
Kontakt osoba Mehmed Sijarić
Adresa Musala 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 477-443
Faks (033) 650-030
Elektronska pošta dzeneta.pasichubjer@zfbh.ba
Internet adresa www.zfbh.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.02.2023. - 24.02.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga: Održavanje registrofona i radio uređaja na prugama FBiH

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga: Održavanje registrofona i radio uređaja na prugama FBiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50333000-8 Usluge održavanja radiokomunikacijske opreme

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa Obrascem za cijenu ponude (Prilog3) i Tehničkim dijelom sa osnovnim informacijama i specifikacijom usluga
(Prilog 7)

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga održavanja je lokacija predmeta održavanja u sistemima infrastrukture ugovornog organa ili ako se
pravilima struke i običajima posla utvrdi da uslugu nije moguće pružiti na mjestu nastanka kvara ili smetnje dobavljač će
uslugu pružiti u servisnoj radionici kod dobavljača.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok pružanja usluga 5,00 %
2 Uslovi i način plaćanja 5,00 %
3 Cijena 90,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I PRUŽANJE USLUGA TETA DOO SARAJEVO 4200005970001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

81894,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

81894,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81894,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

81894,00

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: