Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 10:32

Oglašavanja za javne nabavke u Službeni list BiH

Izvor: Akta.ba, 27.02.2023.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik

 

Broj: 03-951/23

Datum: 15.2.2023.

 

Na osnovu člana 89. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14:59/22). Zapisnika o ocjeni ponuda od 13.02.2023. godine na osnovu člana 65. Zakona i člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. Direktor društva Rudnik mrkog uglja "Đurdevik" d.o.o. - Đurđevik, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge

Oglašavanja za javne nabavke u Službeni list BiH

 

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge - Oglašavanja za javne nabavke u Službeni list BiH. ugovor se dodjeljuje ponuđaču JP NIO "Službeni list Bih" Sarajevo čija je ponuda ocjenjena kao najuspješnija.

 

OBRAZLOŽENJE

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluge: Oglašavanja za javne nabavke u Službeni list BiH, broj obavještenja: 350-7-2-13-3-32/23 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 01.02.2023. godine, evidencijski broj nabavke 03-520/23, Tendersku dokumentaciju preuzelo je pet (5) ponuđača, a što se vidi iz Izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa portala javnih nabavki
www.ejn.gov.ba kreiranog 13.02.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 13.02.2023. godine do 11:00 sati. a javno otvaranje ponuda je zakazano za 13.02.2023. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoju ponudu je u datom roku dostavio jedan ponuđač i to:

I) Ponuda sa prijemnim brojem 19-921/23 od 13.02.2023. godine,
Ponuđač: JP NIO "Službeni list Bih" Sarajevo.

Javno otvaranje ponuda je dana 13.02.2023. godine u 11:30 sati izvršila Komisija za provođenje postupka javne nabavke imenovana Rješenjem direktora broj: 03-521/23 od 30.01.2023. godine

Javno otvaranje ponuda izvršeno je u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama i sačinjen je Zapisnik o otvaranju ponuda. Javnom otvaranju ponuda nisu prisustvovali predstavnici ponuđača.

Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda i zapisnik o zaprimanju ponuda je dostavljen ponuđaču.

Obzirom da je u obavještenju o nabavci navedeno da se namjerava koristiti e-aukcija na zatvorenoj sjednici Komisije za nabavke održanoj dana 13.02.2023. godine u 12:00 sati Komisija je izvršila početnu ocjenu ponuda odnosno provjeru kvalifikacije kandidata/ponuđača, te konstatovala da se ponuđač JP N10 "Službeni list Bih" Sarajevo kvalifikovao za dalji tok javne nabavke usluge.

Komisija je istog dana izvršila pregled i ocjenu ponuda, odnosno utvrđivanje prihvatljivosti ponuda kvalifikovanih ponuđača i utvrdila daje ponuda kvalifikovanog ponuđača JP NIO "Službeni list Bih" Sarajevo prihvatljiva jer potpuno udovoljava svim traženim uslovima iz Tenderske dokumentacije i Obavještenja o nabavci.

Komisija je u skladu sa članom 3. stav (3) pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije utvrdila da se ne može zakazati e-aukcija jer je primljena jedna prihvatljiva ponuda.

Komisi ja je izvršila analizu prihvatljivih ponuda prema kriteriju Najniža cijena i sačinila konačnu rang listu prihvatljivih ponuda, te konstatuje sledeće:

Ponuda koja je ocijenjena kao najuspješnija je ponuda ponuđača koji je ponudio najnižu cijenu:

1. JP NIO "Službeni list Bih" Sarajevo ponuda broj 5-1-05-1-113/2-23 od 09.02.2023. godine sa sljedećim elementima ponude:

• ponuđena cijena: 128,20 KM bez uračunatih 17% PDV-a, odnosno 150.00 KM sa uračunatih 17% PDV-a. na paritetu DDP Rudnik Đurđevik,

• uslovi i rok plaćanja: 15 dana od dana dostavljanja računa i dokaza o izvršenoj usluzi na protokol Ugovornog organa.

• rok izvršenja usluge: objavu vršiti u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja Izvješta ja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki,

• period trajanja ugovora 12 mjeseci ili do utroška finasijskih sredstava,

• opcija ponude: 60 dana,

• Ugovor će se zaključiti na iznos od 20.000,00 KM bez PDV-a.

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: