Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2023. 11:16

Biocidno sredstvo za dezinfekciju površina

Izvor: Akta.ba, 09.02.2023.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR

 

Broj: 01-30-30/23 Dana: 09.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 25. Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor, člana 69. stav (1) tačka a) i 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH br. 39/14, 59/22) i Zapisnika komisije za javne nabavke br. 01-30-28/23 od 09.02.2023. godine, vršilac dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke br. 01-30-28/23 od 09.02.2023. godine i ugovor za javnu nabavku potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala, dodjeljuje se sljedećim ponuđačima:

Ponuđač

LOT

Naziv lota

Vrijednost ugovora bez PDV-a (KM)

V GROUP PALIS d.o.o. Brčko

3

Biocidno sredstvo za dezinfekciju površina

15.000,00

UKUPNO:

15.000,00

BANJALUKAFARM-PLUS d.o.o. Banja Luka

4

VATA

4.725,00

UKUPNO:

4.725,00

WELLMEDIC d.o.o. Gradiška

5

GAZA

13.250,00

11

ŠPRICE I IGLE

10.652,00

UKUPNO:

23.902,00

ENA d.o.o. Sarajevo

7

TRAKE ZA KONTROLU STERILIZACIJE

598,00

8

TRAKE ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE

2.180,00

UKUPNO:

2.778,00

SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo

9

TEST TRAKE NA STREPTOKOK

500,00

UKUPNO:

500,00

DERBY TRADE d.o.o. Brčko

12

UDLAGE I OKOVRATNICI

2.160,00

15

POTROŠNI MATERIJAL ZA CBR

6.100,00

UKUPNO:

8.260,00

PRO-TEN MEDICAL d.o.o. Gračanica

13

RUKAVICE

7.688,00

UKUPNO:

7.688,00

MEDICOM d.o.o. Bijeljina

14

TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA GLUKOZE U KRVI

4.500,00

UKUPNO:

4.500,00

SEMIKEM d.o.o. Sarajevo

16

MEDICINSKI BENZIN

100,00

UKUPNO:

100,00

 

Član 2.

Ponude ponuđača iz člana 1. ove Odluke, u ekonomskom i tehničkom smislu, u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve ugovornog organa, te se postupak za lotove navedene u članu 1. ove odluke, okončava u skladu sa članom 69. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačima sklopiti Ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu javnu nabavku shodno uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e n j e

Ugovorni organ je u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama, pokrenuo postupak javne nabavke putem otvorenog postupka, za prikupljanje ponuda za nabavku potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala. Na Portalu javnih nabavki je objavljeno obavještenje o nabavci dana 29.12.2022. godine, evidencijski broj nabavke 1029-1-1-67-3-38/22, a sažetak obavještenja je objavljen u Službenom listu BiH br. 1. od 06.01.2023. godine. Ispravka obavještenja br. 1029-1-1-67-8-2/23 je objavljena na Portalu javnih nabavki dana 04.01.2023.godine, te u Službenom listu BiH br. 1. od 06.01.2023.godine.

 

Komisija je konstatovala da je tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki preuzelo ukupno dvadesetšest (26) zainteresovanih ponuđača, te je njih dvadesetosam (28) preuzelo Izmjenjenu tendersku dokumentaciju.

 

Javno otvaranje ponuda je izvršeno 27.01.2023. godine. Niko od zainteresovanih ponuđača nije bio prisutan na otvaranju.

 

Komisija za javne nabavke je dana 09.02.2023. godine dostavila vršiocu dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Prijedor Zapisnik o procjeni ponuda sa preporukom za dodjelu ugovora.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojim je utvrđeno sljedeće:

 

- da je nabavka potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala podijeljena u 16 (šesnaest) lotova i to: LOT 1: POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL LOT 2: POTROŠNI SANITETSKI MATERIJAL LOT 3: BIOCIDNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU POVRŠINA LOT 4: VATA LOT 5: GAZA

LOT 6: POTROŠNI MATERIJAL ZA EKG, ULTRAZVUK I SPIROMETAR

LOT 7: TRAKE ZA KONTROLU STERILIZACIJE

LOT 8: TRAKE ZA BIOLOŠKU KONTROLU STERILIZACIJE

LOT 9: TEST TRAKE NA STREPTOKOK

LOT 10: KANILE, BEBI SISTEMI I INFUZIONI SISTEMI

LOT 11: ŠPRICE I IGLE

LOT 12: UDLAGE I OKOVRATNICI

LOT 13: RUKAVICE

LOT 14: TEST TRAKE ZA ODREĐIVANJE NIVOA GLUKOZE U KRVI LOT 15: POTROŠNI MATERIJAL ZA CBR LOT 16: MEDICINSKI BENZIN

-           da su do ostavljenog roka za dostavu ponuda pristigle ponude 11 (jedanaest) ponuđača

 

-           da nije bilo neblagovremenih ponuda

 

-           da u ostavljenom roku nije stigla nijedna ponuda za Lotove 1, 2 i 10

 

-           da ponuda ponuđača Derby trade d.o.o. Brčko za Lot 6 nije prihvatljiva

 

-           da su sve ostale pristigle ponude prihvatljive za Ugovorni organ.

 

U skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16) i tačkom 16. tenderske dokumentacije, E-aukcija je zakazana za 08.02.2023. godine (srijeda) za Lotove 5, 7, 9, 11 i 13.

 

U skladu sa izvještajem o toku i završetku E-aukcije, Komisija je utvrdila konačnu rang-listu za Lotove 5, 7, 9, 11 i 13, te dala preporuku vršiocu dužnosti direktora za dodjelu ugovora.

 

Za Lotove 3, 4, 8, 12, 14, 15 i 16 je stigla jedna prihvatljiva ponuda, te se e-aukcija ne može zakazati i postupak se okončava u skladu sa članom 69. Stav 1, tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

Za Lotove 1, 2 i 10 nije primljena nijedna ponuda u ostavljenom roku, te je Komisija dala preporuku vršiocu dužnosti direktora da, u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka a) Zakona, donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke za navedene lotove.

 

Za Lot 6 je pristigla jedna ponuda za koju je Komisija utvrdila da je neprihvatljiva, te je dala preporuku vršiocu dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Prijedor da, u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka d) Zakona, donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke za Lot 6.

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno utvrđenom kriterijumu iz tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, vršilac dužnosti direktora Ustanove nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem Ugovornog organa, u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Žalba se ulaže u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: