Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 08:26

Protivprovalna tehnička zaštita poslovnih objekata u Sarajevu

Izvor: Akta.ba, 03.03.2023.

Broj: 02-16-10-265-15/22 

Sarajevo, 03.03.2023. godine

Na osnovu člana 40. Zakona o komunikacijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 31/03,75/06 i 32/10) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14 i 59/22), po prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke Regulatome agencije za komunikacije, generalni direktor Regulatome agencije za komunikacije, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za

LOT 2 - Protuprovalna tehnička zaštita poslovnih objekata u Sarajevu

 

(1)        Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke za nabavku usluga protuprovalne tehničke zaštite poslovnih objekata u Sarajevu - LOT 2, te se ugovor za predmetnu nabavku dodjeljuje firmi Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „Middle point electronics“ d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu u iznosu od 1.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.287,00 KM sa uključenim PDV-om.

 

(2)        Nakon proteka žalbenog roka, Regulatoma agencija za komunikacije će pozvati izabranog ponuđača radi zaključivanja ugovora.

(3)        Ova Odluka objavit će se na službenoj internet stranici Regulatome agencije za komunikacije.

 

Obrazlože nj e

Regulatoma agencija za komunikacije (Agencija) je Odlukom o pokretanju konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 02-16-10-265-1/22 od 31.01.2023. godine, u skladu sa odredbom člana 18. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22), (u daljem tekstu: Zakon) pokrenula konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga protivprovalne tehničke zaštite, i to za:

•          LOT 1 - Protuprovalna tehnička zaštita poslovnog objekta Regionalnog sektora Agencije u Banja Luci;

•          LOT 2 - Protuprovalna tehnička zaštita poslovnih objekata u Sarajevu.

Obavještenje o predmetnoj nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki pod brojem: 770-7-2-40- 3-34/23 od 01.02.2023. godine.

Komisija je dana 13.02.2023. godine u 14,15 sati pristupila javnom otvaranju ponuda u u sali 1/1 Regulatome agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, gdje je konstatovala da su zaprimljene sljedeće uredno zatvorene i kovertirane ponude:

Naziv ponuđača

Blagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

Neblagovremene ponude/ datum i vrijeme prijema

1

Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o. Sarajevo

10.02.2023. u 12:30 h

-

-

2

SECTOR SECUR1TY d.o.o. Banja Luka

10.02.2023. u 14:05 h

-

-

3

Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „Middle point electronics“ d.o.o. Sarajevo

13.02.2023. u 10:00 h

-

-

 

4

Agencija za zaštitu ljudi i imovine ,,Sword Security“ d.o.o. Sarajevo

13.02.2023. u 10:50 h

-

-

5

BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla

13.02.2023. u 12:30 h

-

-

6

DSC d.o.o. Sarajevo

13.02.2023. u 12:30 h

-

-

7

UNILAB d.o.o. Sarajevo

13.02.2023. u 13:35 h

-

-

 

Na javnom otvaranju ponuda nije prisustvovao nijedan ovlašteni predstavnik ponuđača.

Agencija je u skladu sa stavom (6) člana 63. Zakona blagovremeno dostavila Zapisnik o otvaranju ponuda ponuđačima koji su učestvovali u predmetnoj nabavci.

Ponuda za LOT 2 je trebala da sadrži:

•          Podatke ponuđača: (Ime i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje Ugovora);

•          Punomoć u slučaju da ponudu ovjerava lice opunomoćeno od ovlaštene osobe ponuđača;

•          Aneks 1. Prilog 2 za LOT 2 - Popunjen obrazac za ponudu;

•          Aneks 2. za LOT 2- Popunjen obrazac za cijenu ponude -Aneks 2. Prilog 2 - Tehnička specifikacija za LOT 2;

•          Aneks 3. - Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačke od c) i d) Zakona;

•          Dokaze iz člana 46. Zakona

-Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi daje ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke;

•          Tehnička i profesionalna sposobnost - u smislu člana 48. i 50. Zakona;

- Odobrenje za rad izdato od nadležne institucije;

•          Aneks 4. - Izjava iz člana 52. Zakona;

•          Aneks 5. - Obrazac izjave o podugovaranju;

•          Aneks 6. - Obrazac povjerljivih informacija;

•          Aneks 7, Prilog 2- Nacrt okvirnog sporazuma za LOT 2;

•          Aneks 8. - Spisak dokumenata koji čini sadržaj ponude.

Komisija je izvršila provjeru kvalifikacija ponuđača u predmetnom postupku nabavke prema minimalnim uslovima za kvalifikaciju ponuđača, te ustanovila da su sljedeće ponude formalno ispravne i zadovoljavaju uslove tenderske dokumentacije i da mogu biti unesene u sistem E-aukcija kako slijedi:

Naziv ponuđača

Cijena bez PDV-a

Popust

Cijena sa PDV- om

Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

-

5.265,00 KM

SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka

3.600,00 KM

-

4.212,00 KM

Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „Middle point electronics" d.o.o. Sarajevo

4.440,00 KM

-

5.194,80 KM

Agencija za zaštitu ljudi i imovine ,,Sword Security“ d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

-

5.265,00 KM

BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla

4.500,00 KM

-

5.265,00 KM

 

DSC d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

-

5.265,00 KM

UNILAB d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

-

5.265,00 KM

 

 

Na sastanku održanom 23.02.2023.godine Komisija je izvršila uvid u Izvještaj o toku i završetku e- aukcije za nabavku usluge protuprovalne tehničke zaštite - LOT 2 - Protuprovalna tehnička zaštita poslovnih objekata u Sarajevu, koja je provedena 23.02.2023. godine od 11:00 do 11:16 sati, te je konstatovana konačna rang lista ponuđača sa cijenama kako slijedi:

Naziv ponuđača

Konačna cijena u KM bez PDV-a

Umanjenje

cijene

Rang

Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „Middle point electronics“ d.o.o. Sarajevo

1.100,00 KM

75,23 %

1

Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o. Sarajevo

1.152,00 KM

74,4 %

2

SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka

2.690,00 KM

25,28 %

3

UNILAB d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

0%

4

Agencija za zaštitu ljudi i imovine ,,Sword Security“ d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

0%

4

DSC d.o.o. Sarajevo

4.500,00 KM

0%

4

BH SIGURNOST d.o.o. Tuzla

4.500,00 KM

0%

4

 

U skladu sa rezultatima okončane e-aukcije, utvrđeno je da najpovoljnija ponuda za nabavku usluge protuprovalne tehničke zaštite poslovnih objekata u Sarajevu - LOT, na osnovu kriterija „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“ ponuda ponuđača Agencija za tehničku i fizičku zaštitu „Middle point electronics“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom od 1.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 1.287,00 KM sa uključenim PDV-om, te se generalnom direktoru predlaže njegov izbor.

Prihvaćajući prijedlog i preporuku Komisije, a u skladu sa gore navedenim, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke svi ponuđači koji su učestvovali u postupku mogu uložiti žalbu u pismenom obliku Agenciji u raku-od pet dana od dana prijema Odluke. Žalba odlaže zaključivanje ugovora.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: