Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 10:20

Sanacija asfaltiranih lokalnih puteva na području opštine Šamac

Izvor: Akta.ba, 03.03.2023.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ŠAMAC

NAČELNIК OPŠTINE

Broj: 01-022-57/2023

Datum: 03.03.2023. god.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 70. stava 1) Zakona ojaviim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), saglasno odredbama člana 66. Statuta Opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“ , broj 9/17 i 14/22), Načelnik opštine Šamac, d o n o s i

 

O D L U K U O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 

za nabavku usluge-„ Sanacija asfaltiranih lokalnnh puteva na području opštine Šamac“ za LOT 1 i LOT 2

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Кomisije za javne nabavke broj:01-022-57/2023 od 02.03.2023. godine i ugovor za nabavku usluge „ Sanacija asfaltiranih lokalnih puteva na području opštine Šamac" dodjeljuje se ponuđaču „Sigma Кomerc“ d.o.o. Šamac i to:

1)         Za LOT1 u iznosu od 19.700,00 КM КM bez PDV-a, odnosno 23.049,00 КM sa PDV-om i

2)         Za LOT2 u iznosu od 16.580,00 КM bez PDV-a, odnosno 19.398,60 КM sa PDV-om.

 

Član 2.

Zapisnik o konačnoj ocjeni ponuda sa preporukom Кomisije broj: 01-022-57/2023 od 02.03.2023.godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 3.

Izabrani ponuđač iz člana 1. ove odluke u obavezi je da u roku od pet dana dostavi sljedeće:

1)         Za LOT1 konačnu ponudu u ukupnom iznosu od 19.700,00 КM bez PDV-a, tj. da umanji cijenu svih ponuđenih stavki usluge za 8,21 % od ukupne cijene početne ponude u iznosu od 21.462,50 КM bez PDV-a i

2)         Za LOT2 konačnu ponudu u ukupnom iznosu od 16.580,00 КM bez PDV-a, tj. da umanju cijenu svih ponuđenih stavki usluge za 1,5% od ukupne cijene početne ponude u iznosu od 16.832,50 КM bez PDV-a.

Član 4.

Prijedlog ugovora o mabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču d.o.o. „Sigma Кomerc“ d.o.o. Šamac no proteku žalbenog roka, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 5.

Ova odluka objaviće se u Službenom glasniku Opštine Šamac i na veb-stranici www.opstinasamac.org istovremeno s upućivanjem ponuđačem koji je učestvovao u postupku javme nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javmim nabavkama. 

Obrazloženje

Postupak javie nabavke putem konkurentskog zahtjeva za nabavku usluge pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj:01-022-57/2023 od dana 10.02.2023. god. objavljivanjem obavještenja broj: 144-7-2-19-3-11/23 od 10.02.2023. godiie na portalu Agencije za javme nabavke Bosne i Hercegovine i u „Službenom glasniku BiH“ broj: 11 /23 od 17.02.2023. godine , procijenjena vrijednost iznosi 38.461,54 КM bez PDV-a. Predmetna nabavka je podijeljena na dva lot-a (JIOTl i LOT2).

LOT 1 obuhvata nabavku predmetnih usluga za mjesne zajednice: Šamac, Tišina, Pisari, Škarić, Кruškovo Polje, Gornja Slatina, Donja Slatina, Gajevi, Srednja Slatina, Gornja Crkvina, Donja Crkvina, Кornica i Zasavica. Procijenjena vrijednost za LOT1 iznosi 21.625,00 КM bez PDV-a.

LOT 2 obuhvata nabavku predmetnih usluga za mjesne zajednice: Obudovac, Obudovac 2, Batkuša, Brvnik, Novo Selo, Hrvatska Tišina, Donji Hasić i Gornji Hasić.Procijenjena vrijednost za LOT2 iznosi 16.836,54 КM bez PDV-a. Ugovorni organ je predvidio i provođenje e-aukcije za predmetnu nabavku. U roku ostavljenom za dostavljanje ponuda do 21.02.2023. godine do 11:00 časova, dostavljene su 2 (dvije) ponude sljedećih ponuđača:

1.         „ Radiša“ d.o.o. Bijeljina

2.         „ Sigma Кomerc“ d.o.o. Šamac  

Кomisija je utvrdila da su oba ponuđača dostavili kompletnu dokumentaciju u skladu sa uslovima tenderske dokumentacije i Zakona o javnim nabavkama, utvrđena je početna rang lista ocijenjenih i prihvatljivih ponuda za LOT1 i LOT2 i proveden je postupak e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16). Dana 28.02.2023. godine sa početkom od 13:00 časova i vremenskom trajanju od dvadeset minuta za LOT1 i za LOT2 sa močetkom od 13:30 časova i vremenskom trajanju od deset minuta proveden je postupak e-aukcije na kojima je bilo umanjenje početnih ponuda (Tabela 2).

Početna rang lista ocijeljenihi prihvatljivih ponuda za LOT1:

 

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Početna cijena u КM bez PDV-a

Rang

1

RADISA DOO

4400313750003

502ОО,ОО

1

2

SIGMA KOMERC D.O.O.

4400479640001

21462,50

2

 

Umanjenje početnih ponuda (Tabela 2):

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Datum i vrijeme podnošenja nove cijene

Cijena u КM bez PDV-a ПДВ-а

1

SIGMA KOMERC D.O.O:

4400479640001

28.2.2023.13:09:12

20100,00

2

RADISA DOO

4400313750003

28.2.2023.13:11:30

2ООО0.ОО

3

SIGMA KOMERC D.O.O.

4400479640001

28.5.2023.13:13:02

19900,00

4

RADISA DOO

4400313750003

28.5.2053.13:15:36

' 19800,00

5

SIGMA KOMERC D.O.O.

4400479640001

28.2.2023.13:16:00

19700,00

 

Кonačna rang lista ocijenjenih i prihvatljivih ponuda za LOT1:

КONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA КOJI SU UČESTVOVALI U E-AUКCIJI

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u КM bez PDV-a

Umanjenje cijene

Rang

1

SIGMA KOMERC D.O.O.

4400479640001

19700,00

8,21% **

1

5

RADISA DOO

4400313750003

iosoo;oo

1,98%**

2

 

** Označava približnu vrijednost lrocentualnogumanjenja nakon zaokruživanja na dvije decimale

Кomisija za predmetnu javnu nabavku, nakon provođenja e-aukcije je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača „ Sigma Кomerc“d.o.o. Ša.mai u iznosu od 19.700,00 КM bez PDV-a, odnosno 23.049,00 КM sa PDV-om i jednoglasno je predložila njegov izbor za LOT1.

Početna rang lista ocnjenjeinh i prnhvatllših ponuda za LOT2:

Umanjenje početnih ponuda (Tabela 2):

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Datum i vrijeme podnošenja nove cijene

Cijena u КM bez PDV-a

1

SIGMA KOMERC D.0.0.

440O47964OOO1

28.2.2023.13:31:00

16580,00 

Konačna rang lista ocijenjenih i prihvatljivih ponula za LOT2:

KONAČNA RANG LISTA PONUĐAČA КOJI SU UČESTVOVALI U E-AUКCIJI 

r.br.

Naziv ponuđača

IDB/JIB

Konačna cijena u КM bez PDV-a

Umanjenje cijene

Rang

1

SIGMA KOMERC D.0.0.

4400479640001

16580,00

 

1

2

RADlSA doo

4400313750003

16600,00

ш

2

 

** Označava približmu vrijednost lrocentualnog umanjenja nakon zaokruživanja na dvije decimale 

Кomisija za predmetnu javnu nabavku, nakon provođenja e-aukcije je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača „ Sigma Кomerc“d.o.o. Šamac u iznosu od 16.580,00 КM bez PDV-a, odnosno 19.398,60 КM sa PDV-om i jednoglasno je predložila njegov izbor za LOT2.

Odpučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) daia od dana irijema iste. Žalba se izjavljuje КRŽ-u putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem, ako je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: