Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 12:04

Pogonska motorna goriva

Izvor: Akta.ba, 06.02.2023.

Broj: 05.01/054-61-7/23

Datum: 06.02.2023. godine

 

Ministar energetike i rudarstva, na osnovu člana 70. st. 1. i 3. Zakona o javnim

nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj

upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 115/18, 111/21, 15/22 i 132/22) i člana 40.

stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama Ministarstva energetike i rudarstva broj 05.01/020-

3732/22 od 14.12.2022. godine, u postupku javne nabavke pogonskih motornih goriva za potrebe

Ministarstva energetike i rudarstva, provedene putem Otvorenog postupka, a no preporuci

Komisije za provođenje postupka nabavke, donosi

 

RJEŠENjE

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku

javne nabavke pogonskih motornih goriva za potrebe

Ministarstva energetike i rudarstva

 

1. Najpovoljniji ponuđač u provedenom postupku javne nabavke pogonskih motornih goriva

za potrebe Ministarstva energetike i rudarstva je privredno društvo „Nestro Petrol"

a.d. Banja Luka, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 83A.

2. Ugovor sa ponuđačem iz tačke 1. ovog rješenja zailjučiće se u skladu sa Zakonom o javnim

nabavkama.

3. Ovo rješenje objaviće se na veb stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem

lonuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6.

Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Rješenjem ministra energetike i rudarstva, broj 05.01/054-61/23 od 13.01.2023. godine

pokrenut je postupak javne nabavke pogonskih motornih goriva za potrebe Ministarstva

energetike i rudarstva, procijenjene vrijednosti do 55.000,00 KM bez PDV-a. Navedenim

rješenjem predviđeno je da će se nabavka provesti putem Otvorenog postupka i imenovana je

Komisija za provođenje predmetnog postupka javne nabavke

.

 

Ugovorni organ je dana 13.01.2023. godine na Portalu javnih nabavki objavio tendersku

dokumentaciju broj 05.01/054-61-1/23 i Obavještenje o nabavci 868-1-1-3-3/23, kao i sažetak

Obavještenja o nabavci u „Spužbenom glasniku BiH", broj 3/23.

U predviđenom roku za preuzimanje tenderske dokumentacije, istu je preuzelo sedam

potencijalnih ponuđača.

Komisija za provođenje postupka javne nabavke izvršila je javno otvaranje, pregled i

ocjenu ponude, te dostavila Zapisnik o otvaranju ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni

ponuda, sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača u ovom postupku javne nabavke.

Komisija je konstatovala da je zaprimljena jedna ponuda za nabavku pogonskih motornih

goriva, i to:

1) „Nestro Petrol" a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 83A, sa cijenom od

54.999,00 KM bez PDV-a.

Analizom ponude ponuđača „Nestro Petrol" a.d. Banja Luka, Komisija je utvrdila da

ponuda ispunjava sve zahtjeve ovog ugovornog organa, odnosno da je ista prihvatljiva.

Imajući u vidu navedeno, Komisija je preporučila rukovodiocu ugovornog organa da se

u postupku javne nabavke pogonskih motornih goriva za potrebe Ministarstva energetike i

rudarstva, kao najpovoljniji ponuđač izabere „Nestro Petrol" a.d. Banja Luka, sa cijenom od

54.999,00 KM bez PDV-a. Rukovodilac ugovornog organa prihvatio je prijedlog Komisije na je

odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu

energetike i rudarstva, u pisanoj formi, direktno ili putem preporučene pošiljke, u

dovoljnom broju primjeraka (ne manje od tri), u roku od deset dana od dana prijema ovog

rješenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: