Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 12:09

Osiguranje motornih vozila

Izvor: Akta.ba, 24.01.2023.

MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA

Tpr Republike Srpske 1, Banja Luka

 

Broj: 05.01/054-39-13/23

Datum: 24.01.2023. godine

 

Ministar energetike i rudarstva, na osnovu člana 70. st. 1. i 3. Zakona o javnim

nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj

upravi („Službeni glasnik Republike Srlske", br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 i 132/22) i

člana 40. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama Ministarstva energetike i rudarstva broj

05.01/020-3732/22 od 14.12.2022. godine, u postupku javne nabavke osiguranja radnika i

motornih vozila ministarstva provedene putem Konkurentskog zahtjeva, a no preporuci

Komisije za provođenje postupka nabavke, donosi

 

R J E Š E Nj E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke

usluga osiguranja motornih vozila ministarstva (Lot 2)

 

1. Najpovoljniji ponuđač u provedenom postupku javne nabavke usluga osiguranja motornih

vozila ministarstva je „Brčko gas osiguranje" d.d., Banjalučka 8, Brčko,

2. Obavezuje se ponuđač iz tačke 1. ovog rješenja, da u roku od tri dana od dana prijema

istog, dostavi Ministarstvu energetike i rudarstva dokumente, u skladu sa t. 9.1.3. i 9.3.

Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

3. Ugovor sa ponuđačem iz tačke 1. ovog rješenja zaključiće se u skladu sa Zakonom o javnim

nabavkama.

4. Ovo rješenje objaviće se na veb stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem

ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6.

Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Rješenjem Ministra broj 05.01/054-39/23 od 03.01.2023. godine pokrenut je postupak

javne nabavke usluga osiguranja radnika i motornih vozila ministarstva, procijenjene

vrijednosti do 14.000,00 KM bez PDV-a.

Navedenim rješenjem predviđeno je da će se nabavka sprovesti putem Konkurentskog

zahtjeva za dostavljanje ponuda i imenovana je Komisija za sprovođenje predmetnog postupka

javne nabavke.

Predmet javne nabavke podijeljen je na lotove i to:

1. Lot 1 - kolektivno osiguranje radnika, procijenjene vrijednosti do 3.000,00 KM bez PDV-a,

2. Lot 2 - osiguranje motornih vozila, procijenjene vrijednosti do 11.000,00 KM bez PDV-a.

Ugovorni organ je dana 05.01.2023. godine na Portalu javnih nabavki objavio tendersku

dokumentaciju broj 05.01/054-39-1/23 i Obavještenje o nabavci 868-7-2-1-3-1/23, kao i sažetai

Obavještenja o nabavci u „Službenom listu BiH", broj 3/23.

U predviđenom roku za preuzimanje tenderske dokumentacije sa Portala javnih

nabavki, istu je preuzelo 14 potencijalnih ponuđača.

Javno otvaranje ponuda izvršeno je dana 16.01.2023. godine u 11,30 časova. Nakon

otvaranja ponuda, sačinjen je Zapisnik o prijemu ponuda i Zapisnik o otvaranju ponuda koji su

dostavljeni svim učesnicima u postupku javne nabavke uzakonskom roku.

U predviđenom roku za prijem ponuda, ponudu za nabavku usluga osiguranja motornih

vozila ministarstva dostavila su četiri ponuđača, i to:

1. „Grawe osiguranje" a.d. Banja Luka, sa cijenom od 9.771,34 KM,

2. „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, sa cijenom za od 10.054,19 KM,

3. „Wiener osiguranje" a.d. Banja Luka, sa cijenom za od 7.201,93 KM,

4. „Brčko rac osiguranje" d.d. Brčko, sa cijenom za od 6.196,06 KM.

Tačkom 9.4. Tenderske dokumentacije propisana je tehnička i profesionalna

sposobnost ponuđača, te su ponuđači morali ispuniti sljedeće uslove:

a) da je stopa efikasnosti u rješavanju odštetnih zahtjeva za 2019., 2020. i 2021. godinu

minimalno 81%

6} da je stopa efikasnosti u isplati odštetnih zahtjeva za 2019., 2020. i 2021. godinu

100%.

U cilju dokazivanja da ponuđač ispunjava navedeneuslove, bio je dužan dostaviti:

a) potvrdu izdatu od strane nadležnog organa koji se bavi nadzorom u oblasti

osiguranja u zemlji registracije ponuđača, o rješavanju odštetnih zahtjeva za 2019.,

2020. i 2021. godinu (original ili ovjereia kopija) i

b) potvrdu izdatu od strane nadležnog organa koji se bavi nadzorom u oblasti

osiguranja u zemlji registracije ponuđača o isplati odštetnih zahtjeva za 2019, 2020. i

2021. godinu (original ili ovjerena kopija)

Ponuđač „Wiener osiguranje" a.d. Banja Luka je dostavio ovjerene kopije traženih

potvrda iz kojih je vidljivo da ponuđač ne ispunjava uslov u pogledu definisane stope

efikasnosti u isplati odštetnih zahtjeva za 2019., 2020. i 2021. godinu iz razloga što je na sve

tri potvrde iskazana pomenuta stopa manja od 100. Obzirom na navedeno, Komisija je utvrdila

da ponuda ovog ponuđača ne ispunjava sve zahtjeve ugovornog organa, odnosno ne ispunjava

kriterije za kvalifikaciju, te je ista neprihvatljiva.

Komisija je utvrdila da ponude ostala tri ponuđača ispunjavaju sve zahtjeve ovog

ugovornog organa, odnosno da su iste prihvatljive.

Analizirajući cijene svih prihvatljivih ponuda, komisija je utvrdila da je cijena

ponude ponuđača „Brčko gas osiguranje" d.d. Brčko za Lot 2 za više od 20% niža od cijene

drugorangirane ponude. S tim u vezi, a u skladu sa članom 66. Zakona o javnim nabavkama i

članom 17. stav 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Spužbeni

glasnik BiH", br. 90/14 i 20/15), ugovorni organ je aktom broj 05.01/054-39-9/23 od 17.01.2023.

godine predmetnom ponuđaču dostavio zahtjev za pojašnjenje neprirodno niske cijene.

Ponuđač je u ostavljenom roku dostavio traženo pojašnjenje, aktom broj 827/23.

Budući da je tačkom 5.1. Tenderske dokumentacije predviđena e-aukcija, ista je

održana dana 23.01.2023. godine, sa početkom u 11,30 sati. Prema Izvještaju o toku i

završetku e-aukcije, ponuđači nisu učestvovali u istoj, te je utvrđena konačna rang lista za

Lot 2, kako slijedi:

1. „Brčko gas osiguranje" d.d. Brčko, sa cijenom od 6.196,06 KM

2. „Grawe osiguranje" a.d. Banja Luka, sa cijenom od 9.771,34 KM

3. „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, sa cijenom od 10.054,19 KM.

Imajući u vidu sve navedeno, Komisija je preporučila rukovodiocu ugovornog organa da

se u postupku javne nabavke usluga osiguranja motornih vozila ministarstva, kao najpovoljniji

ponuđač izabere „Brčko rac osiguranje" d.d. Brčko, sa cijenom od 6.196,06 KM bez PDV-a.

Rukovodilac ugovornog organa prihvatio je prijedlog Komisije na je odlučeno kao u

dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu

energetike i rudarstva, u pisanoj formi, direktno ili putem preporučene pošiljke, u

dovoljnom broju primjeraka (ne manje od tri), u roku od pet dana od dana prijema ovog

rješenja.

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje motornih vozila

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: