Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2023. 14:53

Reagensi za imunohemijski analizator Mini Vidas

Izvor: Akta.ba, 28.02.2023.

Broj :01 -2.16-654/23 

Datum:28.02.2023.. godine

Upravni odbor JU «Dom zdravlja» Zavidovići na osnovu člana 38. Statuta JU «Dom zdravlja» Zavidovići i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 39/14 i 59/22), na svojoj 43. sjednici održanoj dana 28.02.2023. godine, donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme -Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1

Član 1.

Okvirni sporazum za nabavku laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme - Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1 za JU „Dom zdravlja44 Zavidovići, za period od 12 mjeseci, dodjeljuje se ponuđaču Tuzla-farm d.o.o. Tuzla.

Član 2.

Ponuda ponuđača Tuzla-farm d.o.o. Tuzla u provedenom otvorenom postupku javne nabavke bila je prihvatljiva ponuda i imala je najnižu cijenu, te će se ovom ponuđaču ponuditi Okvirni sporazum za nabavku laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme - Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1 za JU „Dom zdravlja Zavidovići, u ukupnom iznosu od 39.043,03 KM bez PDV-a, a što sa PDV-om iznosi 45.680,35 KM.

Član 3.

Izabrani ponuđač će morati dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju kvalifikacione dokumentacije u roku od 8 dana, od dana zaprimanja ove odluke, a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji i to: 

a)         uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca

b)         uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti 

c)         uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d)         uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obavještenjem o nabavci br. 638-1-1-43-3-30/23 koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 02.02.2023. godine i u „Službenom glasniku BiH'4, broj: 9/23 od 10.02.2023. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme -Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1 za JU „Dom zdravlja44 Zavidovići za period od 12 mjeseci.

Nakon objave obavještenja o nabavci, tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku sa portala javnih nabavki preuzelo je 7 ponuđača i to:BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA ,CEE-MED D.O.O., EKAPIJA DOO, BBS EUROPE, MEDICHEM D.O.O, R&S D.O.O. SARAJEVO, „TUZLA-FARM44 D.O.O. TUZLA I PROIZVODNJA I TRGOVINA „PHARMAMED44 D.O.O. TRAVNIK.

Na adresu JU “Dom zdravlja” Zavidovići dostavljena je jedna ponuda i to: Tuzla-farm d.o.o. Tuzla.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) je izvršila otvaranje ponuda dana 23.02.2023. godine u Sali za sastanke u JU «Dom zdravlja» Zavidovići u 15,00 sati, kao što je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija za javne nabavke utvrdila je da dostavljena ponuda odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije, odnosno da je prihvatljiva ponuda, te je pristupila daljoj ocjeni ponude.

Nakon provedenog postupka ocjene prihvatljive ponude prema utvrđenom kriteriju- najniža cijena. Komisija je dala preporuku da se ponuda ponuđača Tuzlafarm d.o.o. Tuzla prihvati kao najpovoljnija za nabavku laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme - Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1 za JU „Dom zdravlja44 Zavidovići, koja je u provedenom otvorenom postupku javne nabavke, imala najnižu cijenu u ukupnom iznosu od 39.043,03 KM bez PDV-a, a što sa PDV-om iznosi 45.680,35 KM.

U ovom postupku nabavke predviđeno je provođenje e-aukcije.

Nakon pregleda i ocjene ponuda za nabavku nabavke laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme -Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1 za JU „Dom zdravlja44 Zavidovići za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, utvrđeno je daje samo jedna 

ponuda prihvatljiva, usljed čega nije ispunjen uslov za zakazivanje e-aukcije u sistemu e- Nabavke u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (..Službeni glasnik BiH'4, broj 66/16 od 06.09.2016. godine), jer je u članu 3. istog Pravilnika propisano: UU slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.'4

Kako se e-aukcija nije mogla zakazati ovaj ugovorni organ je postupio u skladu sa članom 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i mišljenjem Agencije za javne nabavke br. 04-02-2-1924-2/17 od 10.05.2017. godine.

U mišljenju Agencije za javne nabavke navedeno je da ukoliko smo u postupku javne nabavke zaprimili jednu prihvatljivu ponudu, a bili smo predvidjeli provođenje e- aukcije, koju nismo mogli zakazati, jer smo zaprimili samo jednu prihvatljivu ponudu, možemo nastaviti postupak nabavke i saglasno članu 69. stav (1) tačka a) Zakona, dodijeliti ugovor, te da informacije o predviđenoj e-aukciji i neodržavanju iste trebamo navesti navesti u zapisniku o evaluaciji ponuda.

Kako ugovorni organ nije imao mogućnost da zakaže planiranu e-aukciju iz razloga što je primio samo jednu prihvatljivu ponudu, to je okončao ovaj postupak nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, odnosno dodjelom ugovora ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći pravilnost provedenog otvorenog postupka javne nabavke nabavke laboratorijskih reagenasa za zatvorene sisteme -Reagensi za imunohemijski analizator MINI VIDAS-LOT 1 za JU „Dom zdravlja44 Zavidovići za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, te datu preporuku od strane Komisije za javne nabavke odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: