Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 08:28

Knjige i obrasci

Izvor: Akta.ba, 06.03.2023.

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMARSTVA "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE"a.d SOKOLAC - Direkcija Javnog preduzeća – SOKOLAC

 

Broj: 06.1/0203-4691-5/22

Dana: 03.03.2023. godine

 

Ha osnovu člana 10. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik PC", broj: 75/04), člana 51. Statuta Javnog preduzeća šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, člana 70. Stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl. gl. BiH", br: 39/14) i Člana V. stav (2) tačka f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke, Uprava Javnog preduzeća, na sjednici održanoj dana 02.03.2023. godine, donijela je

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke knjiga i obrazaca

 

Član 1.

Ha osnovu Zapisnika Komisije za nabavke o pregledu i ocjeni ponuda za nabavku knjiga i obrazada za potrebe Javnog preduzeća, broj: 06.1/0206-4691-4/22 od 01.03.2023. godine, no Obavještenju o nabavci broj 1172-1-1-2-3-198/23, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 01.03.2023. godime prihvata se ponuda JU "SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE" sa p.o. Banja Luka

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 120.986,30 KM bez obračunatog PDV-a.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Sektor za komercijalne poslove Direkcije Javnog preduzeća.

 

Obrazloženje

U postupku predmetne nabavke zaprimljene su dvije ponude - JU "SLUŽBENI GJ1ASNIK REPUBLIKE SRPSKE" sa p.o. Banja Luka i "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka.

Provjerom formalno-pravne ispravnosti, utvrđeno je da ponuda "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka ne ispunjava uslove za učešće i zahtjeve definisane tenderskom dokumentacijom, te se isča odbacuje, a u skladu sa Članom 68. stav (4) tačka i) ZJN BiH. Razlozi odbacivanja ponude detaljno su obrazloženi u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

Ponuda JU "SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE" sa p.o. Banja Luka je formano- pravno isporavna, odnosno prihvatljiva prema obliku, sadržaju i potpunosti. Ponuđač ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije u pogledu opisa predmeta nabavke, kao i u pogledu lične, tehničke i profesionalne sposobnosti. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču iz člana 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljni ponuđači mogu da ulože pismenu žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana od prijema iste.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: