Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 11:43

Pelet

Izvor: Akta.ba, 16.02.2023.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, broj: 97/16,

36/19 i 61/21), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 68. Stav 1. tačka 33. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“ broj: 5/17, 10/17 i 2/19), a u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda objavljenog na portalu javnih nabavki 01.02.2023. godine, broj obavještenja 666-7-1-3-3/23, Načelnik opštine d o n o s i

O D L U K U

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba, šifra: 09111220-8

 

I

U postupku javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, a koja se odnosi na nabavku roba, peleta za potrebe Opštine Milići, pod šifrom: 09111220-8, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

 

1. „Soligna“ d.o.o. Milići;

2. "I - Selimović" d.o.o. Cazin, i

3. "Euro Stil" d.o.o. Doboj.

 

II

Nakon razmatranja prispjelih ponuda ustanovljeno je da dvije ponude u potpunosti ispunjavaju uslove predviđene konkurentskim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Na osnovu navedenog kriterijuma - najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, u tenderskoj dokumentaciji, I provedene E-aukcije izvršeno je vrednovanje ponuda:

 

1. „Soligna“ d.o.o. Milići ............................. 9.983,49 KM (8.532,90 KM bez PDV-a), i

2. "I - Selimović" d.o.o. Cazin...................... 9.993,49 KM (8.541,45 KM bez PDV-a),

i ocijenjeno da je najpovoljnija ponuda ponuđača:

„Soligna“ d.o.o. Milići sa ponuđenom cijenom u iznosu od 9.983,49 KM (8.532,90 KM bez PDV-a).

 

III

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema iste. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi - filijala Banja Luka, putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u skladu sa članom 105. i članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj:39/14 i 59/22).

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Milići“.

 

O b r a z l o ž e nj e

Ponuda ponuđača "Euro Stil" d.o.o. Doboj nije ušla u razmatranje za najpovoljniju ponudu. Ponuda je neprihvatljiva iz razloga što cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za predmetnu nabavku.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MILIĆI

NAČELNIK OPŠTINE NAČELNIK

MILIĆI OPŠTINE MILIĆI

Broj: 02-054-3-1/23

Milići, 16.02.2023. godine Marko Savić, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: