Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 15:18

Zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Novi Grad u toku 2023. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1241-4-2-48-5-28/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVI GRAD
IDB/JIB 4400764840006
Kontakt osoba Jovana Gajić
Adresa Petra Kočića br. 2
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (052) 720-900
Faks (052) 720-901
Elektronska pošta javne.nabavke@opstina-novigrad.com
Internet adresa www.opstina-novigrad.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Novi Grad u toku 2023. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Novi Grad u toku 2023. godine.
Nabavka podrazumijeva usluge prema specifikaciji i količinama datim u Obrascu za cijenu ponude Aneks 2.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni putevi i gradske ulice na području opštine Novi Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Potrebno je pristupiti što prije izvršenju usluge u toku 2023. godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KP KOMUS A.D. NOVI GRAD 4400753560001 Novi Grad Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

17889,68

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

06.03.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17889,68

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

17889,68

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obilne snježne padavine, koje su zadesile opštinu Novi Grad, ali i sve susjedne opštine, u poslednjih nekoliko dana, izazvale
su otežano odvijanje saobraćaja na svim lokalnim putevima i gradskim ulicama.
Obilan i vlažan snijeg stvorio je probleme u saobraćaju koji se na većini puteva odvijao otežano i usporeno. Visina snježnog
pokrivača u pojedinim dijelovima iznosila je i do 40 cm. Zbog nastale situacije potrebno je pokrenuti hitni postupak javne
nabavke.
Iz svih ovih razloga, potrebno je hitno izvršiti održavanje gradskih i lokalnih puteva kako bi se saobraćaj, samim tim i
svakodnevne potrebe stanovništva mogle nesmetano nastaviti.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KP "KOMUS" A.D. NOVI GRAD
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: