Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 08:26

Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena sa izvođenjem istražnih radova za potrebe izrade RP Svrake

Izvor: Akta.ba, 03.03.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 05-19-271/23

Datum: 03.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni giasnik Bosne i Hercegovine" broj: 39/14 i 59/22), člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/14, 14/15 i 9/20), člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" br. 2/98 i 48/99), a na prijedlog Komisije za javnu nabavku roba, usluga i radova, Općinski načelnik d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

Za najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga: izrada Elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena sa izvođenjem istražnih radova za potrebe izrade RP "Svrake"", po provedenom otvorenom postupku javne nabavke izabran je sljedeći ponuđač:

 

Design&QC d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom od 8.730,00 KM (slovima: osamhiljadasedamstotinatrideset konvertibilnihmaraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 10.214,10 KM (slovima: desethiljadadvijestotinečetrnaest i 10/100 konvertibilnihmaraka) sa uračunatim PDV-om

 

II

 

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Služba za urbantzam i prostorno planiranje Općine Vogošća.

 

III

 

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja ove Odluke, na adresu Općine Vogošća, Ul. Jošanička 80., 71320 Vogošća ili lično na Protoko! Općine, dostaviti originale ili ovjerene kopije dokaza traženih tačkom 7.1.3. stav a) do d) tenderske dokurnentacije, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana predaje ponude, u skladu sa dostavljenim izjavama ponuđača, s tim da datum izdavanja dokumenata ne smije biti nakon datuma podnošenja ponude.

 

IV

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača objavit će se na web stranici www.voqosca.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) i članom 71. Zakona ojavnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke proveden je putem otvorenog postupka, a pokrenut je na osnovu Odluke Općinskog načelnika broj: 05-19-271/23 od 09.02.2023. godine.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je: 9.000,00 KM (slovima: devethiljada konvertibilnihmaraka).

 

Obavještenje o javnoj nabavci broj: 1353-1-2-13-3-47/23 od 09.02.2023. godine, poslano je na objavu na Portal javnih nabavki.

 

Komisija za javnu nabavku roba, usluga i radova imenovana je Rješenjem Općinskog načelnika broj: 02-04-364/23 od 28.02.2023. godine.

U predmetnom postupku utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

Iz Zapisnika sa otvaranja ponuda Komisije za javnu nabavku je vidljivo da su dana 02.03.2023. godine, pristigle ponude slijedećih ponudača:

 

Redni broj

Naziv i sjedište ponuđača

1.

Design&QC d.o.o. Sarajevo

2.

PPG d.o.o. Sara[evo

 

Iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javnu nabavku roba, usluga i radova je vidljivo da se Komisija sastala dana 02.03.2023. godine u 1630 sati, radi pregleda i ocjene prispjelih ponuda, te je konstatovala slijedeće:

 

a)         Prihvatljiva ponuda

 

Ponuda ponuđača Design&QC d.o.o. Sarajevo je prihvatljiva jer ispunjava kvalifikacione uslove (lična sposobnost, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske sposobnosti, tehničke i profesionalne sposobnosti) zahtjevane u tenderskoj dokumentaciji.

 

b)         Nepravilna ponuda

 

Nepravilna je ponuda ponuđača PPG d.o.o. Sarajevo, jer je Izjave o ispunjavanju uslova iz članova 45. i 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, popunila i potpisala G. Nejla Rašitović, koja se ne navodi u Aktuelnom Izvodu iz sudskog registra broj: 065-0-RegZ-23-001246 od 07.02.2023. godine, niti je za istu data punomoć od strane zakonskog zastupnika ponuđača, (u ponudi) za potpisivanje gore navedenih predmetnih Izjava, a što je u suprotnosti sa tenderskim dokumentom kojim je propisano kako slijedi: „Ponuda mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika ponuđača punim potpisom (zakonski zastupnik naveden u Izvodu iz sudskog registra ili Rješenju o registraciji privrednog subjekta, obrativši pažnju na ograničenja) ili osobe ovlaštene od strane zakonskog zastupnika ponuđača pisanom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć)."

 

U skladu sa naprijed navedenim ponuda ponuđača PPG d.o.o. Sarajevo, se kao takva nije mogla uzeti u dalje razmatranje.

 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

 

R.B.

NAZIV PONUĐAČA/GRUPE PONUĐAČA

UKUPNA CIJENA (KM) bez PDV-a

POPUST

CUENA (KM) SA POPUSTOM bez PDV-a

1.

Design&QC d.o.o. Sarajevo

8.730,00

/

8.730,00

 

Komisija za javnu nabavku roba, usluga i radova jednoglasno je predložila Općinskom načelniku da u skladu sa odredbama čiana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama donese Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo, čija ponuda je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača Design&QC d.o.o. Sarajevo, čija ponuda je ocijenjena kao najpovoljnija, na osnovu kriterija „najniža cijena", u ukupnom iznosu ponude od 8.730,00 KM (slovima: osamhiljadasedamstotinatrideset konvertibilnihmaraka) bez uračunatog PDV-a, odnosno 10.214,10 KM (slovima: desethiljadadvijestotinečetrnaest i 10/100 konvertibilnihmaraka) sa uračunatim PDV-om, te da se ponuđaču Design&QC d.o.o. Sarajevo dodijeli Ugovor

 

U postupku ocjene provedenog postupka Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti pfopuste u radu, koji bi eventualnno biii osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za javnu abavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena jednoglasno, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovomog organa u pisanoj formi. Žalba se podnosi u najmanje tri (3) primjerka.

 

Naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se Uredu za razmatranje žalbi, u skladu sa članom 107. Zakona ojavnim nabavkama i Instrukcijom Ministarstva finanstja i trezora BiH o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih člancrn 108. Zakona o iavnim nabavkama BiH. broj: 08- 02-2-8303-1/14 od 09.10.2014. godine.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: