Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 08:58

Usluge eksterne reprezentacije u zemlji

Izvor: Akta.ba, 09.03.2023.

PREF

Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 2/23), člana 30. Statuta Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 65/10, 62/11, 111/12 i 83/18) i člana 3. Poslovnika o radu Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao i na osnovu Zapisnika o ocjeni ponude 01.03.2023. godine, Uprava Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja JTuka, nasjednici održanoj 03.03.2023. godine, do nosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

1.         Nakon okončanog postupka za nabavku usluge na koje se primjenjuje poseban režim shodno odredbama člana 8. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, najbolje ocijenjene prihvatljive ponude su ponuda ponuđača: „Restoran KAZAMAT" d.o.o. Banja Luka, „MALA STANICA" Dalibor Šajić s.p. Ban»a Luka, „INTEGRA INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka - PJ INTEGRA, „MARCELLO" Željko Popović s.p. Banja Luka, „RUDI" Nikola Lakić s.p. Banja Luka i „IGRA MEČKA" Dragan Vukelić s.p. Banja Luka - IJ „KODIAK".

 

2.         Ukupna cijena ponuda je do iznosa procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno do 10.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

 

3.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

4.         U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona, odluka će biti objavljena na stranici www.pref.rs.ba

 

5.         Izdati račun od strane izabranih ponuđača će se smatrati zaključenim ugovorom.

 

Obrazloženje

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka je pokrenulo postupak javne nabavke usluge iz Aneksa II. Zakona o javnim nabavkama (Hotelske i ugostiteljske usluge) broj: UP-7-2/23 od 14.02.2023. godine, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kojeg je pripremljen Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga eksterne reprezentacije u zemlji za potrebe Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, u kojem su navedene sve relevantne informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora potrebne ponuđačima za pripremu njihovih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

Ugovorni organ je isti učinio dostupnim svim zainteresovanim ponuđačima putem portala j avnih nabavki i veb stranice http://www.rref. rs.b a/.

Ha osnovu prikupljenih ponuda ponuđača: „Restoran KAZAMAT" d.o.o. Banja Luka, „MAJ1A STANICA" Dalibor Šajić s.p. Banja Luka, „INTEGRA INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka - PJ INTEGRA, „MARCELLO" Željko Popović sl. Banja Luka, „RUDI" Nikola Lakić s.p. Banja Luka i „IGRA MEČKA" Dragan Vukelić s.p. Banja Luka - IJ „KODIAK". Komisija za javnu nabavku je utvrdila da iste sadrže potrebne elemente propisane Javnim pozivom za dostavljanje ponuda za nabavku usluga eksterne reprezentacije u zemlji za potrebe Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa cjenovnicima u kojima su iskazane jedinične cijene jela i pića koja se nalaze u ponudi ponuđača, nakon čega je sačinjen zapisnik o prijemu, otvaranju i ocjeni ponuda.

Ugovorni organ je nakon izvršenog uvida u ponude utvrdio da iste zadovoljavaju formalne zahtjeve navedene u Pozivu za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ je konstatovao da je ponuđači kvalifikovani za učešće u predmetnom postupku nabavke. Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu,

 

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove Odluke svaki od ponuđača ima pravo da podnese žalbu u rokovima propisanim članom 101. Zakona.

 

Žalba se podnosi u tri istovjetna primjerka Društvu za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka.

 

Broj: UP-11-3/23

Datum: 03.03.2023. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: