Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 09:42

Elektro materijal za održavanje ulične rasvjete

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1220-1-1-79-5-18/23


Broj obavještenja o nabavci 1220-1-1-79-3-49/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BANOVIĆI
IDB/JIB 4209362820007
Kontakt osoba Merima Mrahorovic
Adresa Alije Dostovića 1
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 743-400
Faks (035) 743-433
Elektronska pošta opcina@banovici.gov.ba
Internet adresa www.banovici.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

14.02.2023. - 14.02.2024.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka elektro materijala za održavanje ulične rasvjete

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka elektro materijala za održavanje ulične rasvjete. Detaljan opis roba i okvirne količine
istih, date su u tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u prilogu ove tenderske dokumentacije (Aneks 6).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31500000-1 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izabrani Ponuđač je dužan naručenu robu nakon nabavke/dostaviti na adresu ugovornog organa ulica Alije Dostovića broj 1.
75290 Banovići.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
 
R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 RIMENERG D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BANOVIĆI 4210454460005 Banovići Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

14.02.2023.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47136,78

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47136,78

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovorni organ, nakon održane e-Aukcije, je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-04-1257-1/22-11 od
23.09.2022. godine kojom Ugovor dodjeljuje prvorangiranom ponuđaču „RIMENERG“ d.o.o. Banovići.
Nakon prijema Obavještenja o rezultatu postupka javne nabavke, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuđača, ponuđač „RIMENERG“ d.o.o. Banovići je u zakonskom roku zatražio i izvršio uvid u ponudu
ponuđača „KOP i KO“ d.o.o. Živinice.
Nakon izvršenog uvida u ponudu ponuđača „KOP i KO“ d.o.o. Živinice, nezadovoljan ocjenom ponuda ponuđač „RIMENERG“
d.o.o. Banovići je uložio Žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koja je zaprimljena kod Ugovornog organa dana
07.10.2022. godine.
U žalbi žalitelj navodi da ponuđač „KOP i KO“ d.o.o. Živinice u ponudi nije dostavio certifikat ENEC+ ili ekvivalent certifikat,
koji je zahtijevan tenderskom dokumentacijom.
U postupku rješavanja po žalbi ugovorni organ je izvršio uvid u ponudu ponuđača „KOP i KO“ d.o.o. Živinice te utvrdio da
ponuda navedenog ponuđača ne sadrži certifikat ENEC+ niti ekvivalent certifikat te donio Rješenje broj: 01-04-1257-1/22-17
od 24.10.2022. godine kojim je prihvatio žalbu i usvojio navode iz žalbe ponuđača „RIMENERG“ d.o.o. Banovići.
Nakon prijema Rješenja broj 01-04-1257-1/22-17 od 24.10.2022. godine ponuđač „KOP i KO“ d.o.o. Živinice zastupan po
punomoćniku dr. Jovanu Šarcu, advokatu iz Istočnog Sarajeva izjavio je žalbu na Rješenje.
Ugovorni organ je žalbu žalitelja „KOP i KO“ d.o.o. Živinice zajedno sa izjašnjenjem broj: 01-04-1257-1/22-19 od 11.11.2022.
godine i kopijom dokumentacije proslijedio Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, Filijala URŽ-a u Mostaru.
Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, Filijala URŽ-a u Mostaru je žalbu žalitelja „KOP i KO“ d.o.o. Živinice odbacio
Zaključkom broj: JN2-03-07-1-3198-7/22 od 08.12.2022. godine, kao neurednu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: