Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 11:14

Radovi na sanaciji lokalnih nekategorisanih puteva - zemljani radovi

Izvor: Akta.ba, 09.03.2023.

  

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA BROD

NAČELNIK OPŠTINE

 

 

Broj: 02/404-6/23

Datum: 25.02.2023. godine

 

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS, broj 97/16,36/19 i 61/21), člana 90. Statuta opštine Brod („Službeni glasnik opštine Brod" broj 7/17), Načelnik opštine donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora postupku direktnog sporazuma

 

Član 1.

 

Ugovor za nabavku: „Izvođenje radova na sanaciji lokalnih nekategorisanih puteva - zemljani radovi" dodjeljuje se ponuđaču „VUDRAG" d.o.o. Brod, JIB 4400138060007, a sve skladu sa prihvaćenom ponudom broj 1/2023 od 24.02.2023. godine u vrijednosti od 5.557,50 KM bez PDV-a, odnosno 6.502,28 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

 

Ova Odluka objaviće se na internet stranici Opštine Brod istovremeno sa upućivanjem obavještenja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 3.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Žalba nije dopuštena.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odluko.jm o pokretanju postupka javne nabavke broj 02/404-6/23 od 20.02.2023. godine sa procijenjenom vrijednošću ugovora od 5.600,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.552,00 KM sa PDV-om.

 

Javna nabavkaje provedena putem direktnog sporazuma prihvaćanjem ponude/ niže cijene ponuđača kojem je dodijeljen ugovor kako je odlučeno u dispozitivu.

 

Dostavljeno:

 

1. Kabinet načelnika

2. Odjeljenje za finansije

3. Portparol-objava na veb-u

4. A/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: