Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 11:49

Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju (asfaltiranje) platoa pored Doma kulture u Maoči, idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju dijela puta N9 Maoča-Gornja Maoča...

Izvor: Akta.ba, 27.02.2023.

ODLUKA

 

Brčko, 27.02.2023. godine

 

JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

 

BROJ PREDMETA: 01-4368/22
BROJ AKTA: 04-AS-021/23
BRČKO, 27.02.2023.godine

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećirna Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16), člana 48. Statuta Javnog preduzeća "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, a u vezi sa članom 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hecegovine («S!užbeni glasnik BiH», broj: 39/14) i Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JP „Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH broj: 01-0496/15, od dana 19.03.2015. godine, na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 01-4368/22, broj akta: 04-AK-020/23 od 20.02.2023.godine, Direktor JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora po otvorenom
postupku javne nabavke usluga - Nabavka projektovanja puteva, ulica i
parking površina sa kompletnom projektnom dokumentacijom, a za potrebe
JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH

 

Član 1.

U konkurentskom postupku kojim je predviđeno zaključivanje ugovora za javnu
Nabavka projektovanja puteva, ulica i parking površina sa kompletnom projektnom
dokumentacijom, a za potrebe JP "Putevi Brčko" d.o.o. Brčko distrikta BiH, objavljene
na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-1-2-93-3-122/22 od 28.12.2022. godine,
prihvata se preporuka Komisije za predmetnu javnu nabavku broj: 01-4368/22, broj
akta: 04-AK-017/23 od 06.02.2023.godine, te se okvirni sporazum dodjeljuje
sljedećimm ponuđačima:

 

1. Ponuđaču: Planinvest d.o.o. Brčko

 

LOT

NAZIV ULICE/PUTA

DUZINA
ULICA/
PUTEVA

ROK IZVOĐENJA

Ukupna
vrijedno

st sa
PDV-om

 

LOT 2

Izrada idejnog projekta za
sanaciju parking površine iza
hotela Jelena

1800
m2

30 kalendarskih dana

1.801,80

 

LOT 4

Izrada idejnog i glavnog projekta
Izgradnje oborinske kanalizacije u
Mz Maoča ( završna faza)

500 m1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana, Glavni
projekat rok za izradu 30
kalendarskih dana

2.152,80

 

LOT 9

Izrada idejnog projekta sanacija
ulice Mihajla Lalića , KO Brčko 3

220 m1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana

1.170,00

 

LOT 10

Izrada idejnog projekta sanacije
ulice Branka Radičevića, KO
Brčko 1

280 m 1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana

1.333,80

UKUPNO

 

6.458,40

 

2. Ponuđaču: MS hydro d.o.o. Bijeljina

2. Ponuđaču : "Ms hydro" d.o.o. Bijeljina

 

R/B

LOT

NAZIV ULICE/PUTA

DUZINA
ULICA/
PUTEV

Am1

ROK IZVOĐENJA

Ukupna
vrijedno

st sa
PDV-om

3

LOT 3

Izrada idejnog i glavnog projekta
za rekonstrukciju (asfaltiranje)
platoa pored Doma kulture u
Maoči

600 m2

Idejni projekat rok za izradu
20 kalendarskih dana, Glavni
projekat rok za izradu 30
kalendarskih dana

1.404,00

5

LOT 5

Izrada idejnog i glavnog projekta
za rekonstrukciju dijela puta N9
Maoča -Gornja Maoča

570 m1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana, Glavni
projekat rok za izradu 30
kalendarskih dana

2.340,00

6

LOT 6

Izrada idejnog i glavnog projekta
za rekonstrukciju dijela puta veza
L3-L9 Maoča -Ćoseti

910 m1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana, Glavni
projekat rok za izradu 30
kalendarskih dana

2.808,00

7

LOT 7

Izrada idejnog projekta sanacije
puta prema restoranu "Marco polo
"Mz Stanovi

860 m1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana

1.801,80

8

LOT 8

Izrada idejnog projekta sanacije
puta prema stadionu u Mz Krbeti

650 m1

Idejni projekat rok za izradu
30 kalendarskih dana

1,450,80

UKUPNO

 

9.804,60

 

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačima zaključiti
ugovor za nabavku usluga, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezano
za predmetnu javnu nabavku shodno uslovima Ugovornog organa navedenim u
Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji reguiišu postupke ugovaranja.
U skladu sa Okvirnim sporazumom predmetna nabavka će biti finansirana iz sredstava
predviđenim poslovnim planonom za 2022.godinu.

 

Član 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, danom upućivanja iste ponuđačima.

 

Obrazlože nj e

Nakon provedenog otvorenog zahtjeva za dostavu ponuda sa objavljenim
obavještenjem o javnoj nabavci na portalu javnih nabavki pod brojem: 947-1-2-93-3-
122/22 od 28.12.2022. godine, za javnu nabavku usluga- Nabavka projektovanja
puteva, ulica i parking površina sa kompletnom projektnom dokumentacijom,
pokrenutog Odlukom o pokretanju otvorenog zahtjeva za dostavu ponuda broj
predmeta: 01-4368/22 br.akta: 04-AS-002/22, od 31,08.2022.godine, Komisija
imenovana rješenjem broj predmeta: 01-4368/22, broj akta: 04-AS-016/23 od

18.01.2023.godine, je izvršila pregled i ocjenu blagovremeno dostavljenih ponuda, te
konstatovaia da je za predmetnu nabavku dostavljeno četiri ponude ponude od strane
sljedećih ponuđača: 1. „Planinvest" d.o.o. Brčko, 2. AIK Inžinjering, 3. MS Hydro d.o.o.
Bijeljina i 4. CPK d.o.o. Banja Luka.

Analizom pristiglih ponude, na zatvorenom sastanku Komisija za predmetnu javnu
nabavku je uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i
validnosti dokumentacije je utvrdila da navedeni ponuđači ispunjavaju formalno-
pravne uslove, odnosno zahtjeve Ugovornog organa, kao i da ponude od strane gore
navedenih ponuđača ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom.
Nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostavljeno je
Obavještenje o rezultatima postupka nabavke. Izabrani ponuđač" CPK" d.o.o. Banja
Luka je dostavio dopis br.9-1- A/23 od 17.02.2023. godine ( naš broj: 01-844/23 od
17.02.2023. godine) u kojem nas obavještavate da zbog ranije preuzetih obaveza i
preopterećenosti nećete dostaviti kvaiifikacionu dokumentaciju u skladu sa čl.45 ZJN.
tj. da odustajete od dodjeljenih ugovora za nabavku usluga projektovanja puteva, uiica
i parking površina sa kompletnom dokumentacijom ponovljeni postupak.
Shodno gore navedenom a sve u skladu sa čl. 72 stav 3) pod a) komisija daje
preporuku ugovornom organu da se predmetni lotovi dodijele drugorangiranom
ponuđaču.

Komisija za predmetnu nabavku po kriteriju za dodjelu ugovora (najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude), jednoglasno utvrdila rang listu kvaiifikovanih ponuda i isto
konstatovaia u Zapisnik o ocjeni ponuda.

Članom 70. Stav (6) Zakona, propisano je da Ugovorni organ predmetnu Odluku
objavljuje na svojoj internet stranici istovremeno sa njenim upućivanjem ponuđačima
koji su učestvovali u postupku javne nabavke. Nadalje, članom 71. ZJN BiH, utvrđena
je obaveza Ugovornog organa da predmetnu Odluku dostavi ponuđaču koji je
učestvovao u postupku javne nabavke uz obavještenje o rezultatima postupka, kao i
Zapisnik o izboru najpovoljnije ponude.
Cijeneći navedeno, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u pisanoj formi u roku
od 5 (pet) dana, računajući od dana kada je ponuđač primio Odluku, odnosno
obavještenje o rezultatima postupka. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP„Putevi
Brčko"d.o.o. Brčko distrikta BiH, Bosne Srebrene Br.29, 76 100 Brčko, u skladu sa
članom 99. i 101. ZJN BiH, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: